Den Nya Bibeln av Gud

Gud Vår Herre
Den Nya Bibeln

 Tillbaka | Innehåll | Nästa 
Helig
är
denna böckernas bok
DEN NYA BIBELN
ty
varje ord på dessa sidor
är
GUDS HELIGA ORD
HERRENS DIN SKAPARES
STÄMMA
FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET
som
skänker dig denna
NYA BIBEL
som
DITT RÄDDNINGSANKARE
ur natt och nöd

Uppenbarad genom
HERREN GUDS NÅD
I HANS LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN

BIBELVERKETS HELIGA TREENIGHET

På samma sätt som NYA TESTAMENTET hör till GAMLA TESTAMENTET och båda bildar BIBELN som världen känner till den hittills, på samma sätt fullbordas nu enligt GUDS HELIGA VILJA BIBELNS bestående verk genom denna NYA BIBEL och bildar därmed
DEN HELIGA TREENIGHETEN
DET GAMLA TESTAMENTET
DET NYA TESTAMENTET
DEN NYA BIBELN
Varken genom GAMLA TESTAMENTET eller genom NYA TESTAMENTET förmådde mänskligheten mogna så, att den fördes in på den direkta vägen till GUD, fastän det möjliggjordes för den genom HERREN GUDS FRÄLSNINGSVERK I JESUS KRISTUS att slå in på den sanna vägen till GUD. Hade det skett, så hade mänskligheten själv genom sitt liv i GUDS EVIGA KÄRLEK skrivit den mest levande Nya Bibeln för tid och evighet som ett vittnesbörd på att den uppfyller
GUDS EVIGT HELIGA OCH FULLKOMLIGA VILJA
Men så måste HERREN GUD genom denna NYA BIBEL ingripa i skeendet på denna jord för att inte enbart rädda mänskligheten från sin säkra, självvalda undergång utan för att på samma gång även leda denna in på vägen till det slutgiltiga målet för skapelsen för alla människor på denna jord: att bli till
AVBILDER AV HANS SJÄLV
 
KARLEKEN
ÄR DEN STÖRSTA MAKTEN
I HIMMELEN SOM PÅ JORDEN
 
Ett vida utbrett misstag
är det att slutverserna i Johannes uppenbarelse för alla tider markerar slutet för hela BIBELVERKET. Den där givna varningen att inte tillfoga något till denna profetia refererar uttryckligen - varom var och en kan övertyga sig - enbart till denna profetiska bok, men inte till hela BIBELN. Motsatsen är fallet, ty det står skrivet i Johannes evangelium, 16:e kapitlet, verserna 12 och 13, att JESUS sade:
»Jag hade ännu mycket att säga eder, men I kunnen icke nu bära det. Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen.«
Likaså är det en vida utbredd villfarelse, att alla uppenbarelser hade avslutats för alla tider genom JESUS KRISTUS. Inget bibelord kan belägga och bevisa en sådan uppfattning.
GUDS outrannsakliga EVIGA VISHET känner inte till några begränsningar! GUD vore varken evig eller oändlig om det i Hans skapelse någonstans skulle finnas en begränsning! GUDS EVIGA KÄRLEK flödar i all oändlighet och strömmar genom denna NYA BIBEL till alla Sina barn på denna jord i en ofattbar FULLHET AV NÅD, från vilken envar bör ösa det som låter honom själv bli brinnande, barmhärtigaste kärlek och genom denna kärlek leder honom till
HANS HIMLAR
DEN EVIGA KÄRLEKENS RIKE

HERREN GUDS HELIGA INLEDANDE ORD TILL DEN NYA BIBELN

HERREN GUDS
HELIGA INLEDANDE
ORD TILL
DEN NYA BIBELN
 
HERREN GUD

DEN NYA BIBELN
är
MIN NÅD

för denna mänsklighet
i Min motpols malström

är MITT FÖRBARMANDE
för varje själ i mänsklig klädnad

är
MIN GRÄNSLÖSA KÄRLEK
till varje människobarn
av vilken härkomst det än är, vilken tro det än bekänner sig till, vad det än är och var det än lever; ty alla människor är Mina barn av Mitt FADERSHJÄRTA och behöver denna NYA BIBEL till sin räddning, sin frälsning och till sin uppstigning till
MIG
HIMMELENS OCH JORDENS
SKAPARE
2
Jag Herren
tänder
LJUSET UTÖVER ALLT LJUS
med denna
MIN NYA BIBEL
på det att ni människor på denna jord, ni barn av Min kärlek, Min nåd och Mitt förbarmande, blir seende på det att ni förstår varför denna NYA BIBEL blev absolut nödvändig för er som
EN NY AKT AV FÖRBARMANDE
AV ER GUD OCH HIMMELSKE FADER
som i evighet brinner av KÄRLEK till er och uppehåller er i KÄRLEK - i glödande KÄRLEK, säger JAG HERREN, utan att knappast få tillbaka ett uns av denna KÄRLEK som evigt omhöljer er; ej heller från de barn som visserligen älskar MIG men ändå inte älskar MIG så mycket som JAG vill bli älskad av er!
3
Ty även ni människobarn som älskar MIG och bygger kyrkor och oavlåtligen ber till MIG, ni lever ändå inte KÄRLEKEN så att den är ren inför MITT HELIGA ANLETE;
4
ty ni har inte läst BIBELN såsom den är med MINA HIMLARS rena sinnen; ni har inte utforskat den heliga dolda KÄRLEKEN med era hjärtan i BIBELNS bokstäver och ord och inriktat ert liv och varande efter detta;
5
ty hade ni gjort det, så hade ni inte enbart rest fasader av MIN KÄRLEK i stället för sanna hjärtekyrkor av MIN KÄRLEK, och ni skulle inte trona på dem förmätet som om det i MIN SKAPELSE inte funnes annat än dessa av kärlek bara vitmenade fasader. Ni skulle inte påstå att enbart ni har rätt i allt beträffande er tro på MIG. Ni skulle inte betrakta er som förespråkare av Min HELIGA VILJA och som de skriftlärde förr, bestämma att det bara är ni som vet vad som är rätt och orätt inför MIG, HERREN! Ni troende anser er till och med ha rätt att bedöma och tvista om vad som är Min HELIGA STÄMMA, och hur och var er GUDS OCH HERRES STÄMMA går att förnimma, och ni kommer nu att censurera MIG, er GUD, HERRE OCH SKAPARE AV HIMMELEN OCH JORDEN, om JAG får ge ut en NY BIBEL eller icke. Ni kommer att avgöra om denna NYA BIBEL AV MIN KÄRLEK, MIN NÅD OCH MITT FÖRBARMANDE ÄR MIN!
6
Sannerligen, ni vill höja ert förstånd över Min outrannsak-liga VISHET och tror att ni älskar MIG, er GUD OCH SKAPARE! Vart tar då er ödmjukhet inför MIG vägen? Vart tar då er bekännelse vägen som ni så ofta ber »FADER, SKE DIN ALLENARÅDANDE HELIGA VILJA I HIMMELEN SOM PÅ JORDEN!«
7
Förstår ni då icke själva - utan att JAG, HERREN, först behöver säga det - var ni ännu står? Dock på intet sätt inför MINA HIMLARS PORT! Ingalunda! Ni har gått fel väg! Ni har läst BIBELN så som det passar er, och sätter er icke enbart till doms över er nästa utan till och med över MIG, er SKAPARE!
8
Anar ni nu varför JAG, HERREN, måste skänka er en NY BIBEL genom Min NÅD OCH BARMHÄRTIGHET? JAG måste ge er en NY BIBEL i handen, eftersom i grunden inte JAG, HERREN, vill det utan därför att ni människobarn på grund av blindhet, halsstarrighet och överklokhet vill något annat än JAG, och ni inte en gång har förstått vad följande betyder
Älska GUD över allt
och din nästa såsom dig själv!
9
Så är Min NYA BIBEL handledning och stöd för sådana barn som inte kan följa med i skolan, och vilka ibland även behöver ett strängt ord för att bli läraktiga.
10
Så är Min NYA BIBEL - i sanning säger JAG HERREN -ett TÅLAMODSVERK AV MIN NÅD OCH BARMHÄRTIGHET för er, så att ni kan nå fram till den HELIGA PORTEN AV MINA HIMLAR och inte ständigt på vägen till MIG fastnar i det ogräs som ni själva har sått! Den som stöter sig på detta skoningslösa avslöjande kommer att trassla in sig ännu mer i ogräset av sina egna motpols-potenser och förblir hängande där hans oförbätterlighet håller honom fast!
11
Men den som vill räddas genom MIN NÅD från översitteriets frodigt växande ogräs, som är Min motpols allra värsta attribut på denna jord, må med djupaste ödmjukhet och renaste KÄRLEK TILL MIG HERREN försänka sig i denna Min NYA NÅDEBIBEL, som kommer att leda var och en till MINA HIMLAR om han in i det allra minsta följer varje ord i denna NYA BIBEL!
12
NYA TESTAMENTET måste genom Min JORDEVANDRING I JESUS KRISTUS och genom Min KORSFÄSTELSEDÖD PÅ GOLGATA först läggas till GAMLA TESTAMENTET, så att ni människobarn skulle förstå vad KÄRLEKEN av er GUD OCH HIMMELENS OCH JORDENS FADER utförde för er!
13
Men enbart de få som i sanning uppriktigt trädde i Mina fotspår förmådde sprida MIN KÄRLEKS-sådd vidare. Men genom er värld som ni har upprättat blev MIN LIVSSÅDD ständigt söndertrampad! Så gror nu omkring er en värld av helvetiskt ogräs, och det kommer inte att sluta gro om ni inte griper efter denna
MIN NYA BIBEL
14
Helvetets ogräs gror emellertid bara där ingen KÄRLEK finns! Men där MIN KÄRLEK finns i Mina människobarns hjärtan kan och skall LJUSET FRÅN MITT FADERSHJÄRTA enbart framkalla FRÖN AV MIN EVIGA KÄRLEK, som evigt och oändligt mångfaldigas och upplöser helvetet i och omkring människan!
15
Så fråga er själva, ni människor på denna jord, måste ni således inte allra först bli KÄRLEK till MIG och till envar och på så sätt till er själva, så att ni börjar älska MIG I MIN ARVEDEL OCH GUDSGNISTA i ert hjärta med den hetaste glöden av den barmhärtigaste KÄRLEKEN!
16
Och så kan den första boken av denna Min NYA BIBEL inte heta annat än

Fotnoter

 Tillbaka | Innehåll | Nästa