Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 5 -

Äktenskapets nådeuppgifter

Nu vänder, ni BARN AV MIN KÄRLEK, er blick inåt på grund av denna uppenbarelse, och ni ser att andra skäl orsakar allt lidande på denna jord än ert människoförstånd hittills tänkt ut och frågar er nu vad ni kan göra för att genom den förstående och verksamma KÄRLEKEN utplåna orsakerna till skuld, på det att mänskligheten kan gå emot en ny, sann epok av livet.
96
Det borde stå helt klart för er efter dessa avslöjanden vad var och en av er kan göra - oberoende av alla teser som ert förstånd har lagt till rätta och på vilka ni bara går under - så atf ni riktigt kan fatta NÅDEGÅVAN av er GUD och Hans HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN för er mognad och uppståndelse i KÄRLEKEN: ÄKTENSKAPET!
97
Ty äktenskapet har inte skänkts er människor av er GUD OCH HIMMELSKE FADER för horets skull utan för att bli Mina AVBILDER! Äktenskapet har dessutom skänkts er för att medverka till förlösningen av allt det som genom egen skuld har fallit från Mina himlar ned i djupet av det helvetiska! Vidare har ni genom äktenskapet att uppfylla uppgiften att klä in himlens skuldsatta andar över och genom er själva i mänsklig klädnad med en levande, evig själ och hjälpa dem till uppstigande i LIVETS sanna RIKE!
98
Så är ett äktenskap heligt ur Min KÄRLEKS och NÅDS djupaste grund. Men, den som uppfattar det rätt och i sanning lever efter Min HELIGA VILJA, för den är äktenskapet ytterst heligt. Den som emellertid vanhelgar det genom smutsen av syndens rännsten gör sig inte enbart skyldig på nytt utan tjänar genom syndernas helvetiska aspekter den som är Min vedersakare och vill störta er ned i livets absoluta mörker!
99
Genom ett sant, fullkomligt fört äktenskap ignorerar ni inte enbart Min motpols attribut utan ni hjälper till att förlösa honom, eftersom han har nästlat sig in i varje svaghet av den mänskliga kroppen och dess själ och håller själen bunden till sig i köttets och logiskt sett även dödens tvångströja! Så börjar ni människor höja er över materien och döden, såvida ni följer det som nu sägs till er angående DET HELIGA ÄKTENSKAPET från MIN EVIGA KÄRLEK för ert eviga väl!

Fotnoter