Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 7 -

Andens förestående heliga slag på jorden

Den som har öron att höra med, må genom detta Mitt HELIGA ORD förstå vilket HELIGT SLAG AV ANDEN som förestår på er jord och var själ må vakta sig för att kämpa på fel sida! Ty Mina HIMMELSKA HÄRSKAROR kommer enligt Min HELIGA VILJA att även rå på mörkrets värsta makter, såvida dessa makter icke föredrar att gå ned på knä inför MIGj VÄRLDENS HERRE, för att känna ånger och be om nåd!
32
Ty kunde ni se botten av Döda havet, där än idag de syndiga spåren av Sodom och Gomorra finns att se, så skulle ni rysa, och ni skulle rysa ännu mer om ni kunde se sammanhangen mellan er nuvarande världshistoria och den dåtida syndafloden och se på botten av detta syndaflodens återstående hav! Och det skulle falla som fjäll från ögonen på envar och han skulle inse vad resultatet blir om man syndar fortlöpande och synd efter synd hopar sig till ett syndahav, i vars vattenmassor då till och med synden tar livet av sig!
33
Så behövs så att säga väldiga skuldror för att bära sådana och liknande syndabördor till sin förlösning och det hör en klippas natur till att hålla stånd mot syndens stormar!
34
Så ropar JAG ännu en gång till er: Den som har öron att höra med må genom denna Min HELIGA STÄMMA förstå varför under denna den största och svåraste förlösningstid Mitt HELIGA RÄDDNINGSVERK enbart är möjligt genom de starka skuldrorna av »kvinnan utöver alla kvinnor«, som tillsammans med »HERRENS KLIPPA« bär den tyngsta förlösningsbördan vilket JAG HERREN redan har avslöjat. Därför måste »KÄRLEKENS DROTTNING« såsom MIN HELIGA ÅTERKOMST på jorden även på samma gång vara »mannen utöver alla män«! Med all tydlighet kommer detta att bli uppenbart när NYA JERUSALEM rings in på jorden!
35
Till dess må emellertid varje villig själ, som utan att svikta och utan att vackla vill stå på Min HELIGA SIDA, vinnlägga sig om att blåsa liv i ELDEN från Min HELIGA JESUS-MARIA-ANDE AV DEN EVIGA KÄRLEKEN i sitt eget hjärtcentrum och att nära denna eld till en aldrig slocknande glödande HELIG FLAMMA, i vilken varje, ännu existerande egen svaghet brinner upp och där alla andra själar icke enbart kan värma sig utan så att säga bli smittade att själva bli brinnande, barmhärtigaste KÄRLEK som förtär sig själv!
36
ELDEN AV MIN HELIGA JESUS-MARIA-ANDE förtär allt som ej är fullkomligt, som ej är himmelskt, som alltså ej är oklanderligt rent! Därför ÄR JAG HERREN även den EVIGA ELDEN av Min fullkomlige HELIGE ANDE och måste vara det för evigt, eftersom det eljest ej funnes några rena himlar i Mitt FULLKOMLIGHETENS RIKE!
37
Eftersom Min skapelse är oändlig och fortplantar sig från evighet till evighet, borde ni människor kunna tänka er att JAG i Min UR-ELD AV DEN EVIGA KÄRLEKEN är bortom all föreställning för era jordiska begrepp och i denna är osynlig såväl för er som för de flesta av Mina andar och änglar! Ni må veta att er sols strålglans och strålkraft icke är något eget ljus utan återspeglande avglans från Min heliga UR-CENTRALKÄRLEKSELD och att det förhåller sig på samma sätt med alla andra, ännu större solar i Min skapelse! Men mera om detta under den NYA BIBELNS vidare förlopp!
38
Men en sak säger JAG HERREN, som i första hand uppenbarar sig för dem som bestämmer sig för att slå in på KÄRLEKENS fullkomliga väg och som utan inskränkning vill uppfylla MIN HELIGA VILJA ända in i all evighet:
39
ÅTERFÖDELSEN I MIN HELIGA JESUS-MARIA-ANDES ELD för den ande som utför detta i Min NÅD och får återfödelsen i Min EVIGA JESUS-MARIA-KÄRLEKS HELIGE ANDE till skänks som en högsta NÅDE-utmärkelse upp till en nivå, där han i MIN EVIGA SKAPELSE kan sättas in för det som JAG har förbehållit MIN KÄRLEKS SANNA BARN! Detta må överstiga er nuvarande fattningsförmåga och därför är det onödigt att redogöra för det här, men ni kan tänka er att detta nådesteg är SALIGHETEN utöver all SALIGHET!
40
Sannerligen, säger JAG HERREN, vägen i Min KÄRLEK OCH NÅD är så underbar att envar ögonblickligen borde börja följa Min HELIGA STÄMMA in i det minsta! Även om återfödelsen i Min HELIGE ANDES eld är den högsta nådegåvan och det högsta målet och icke kan uppnås av envar i detta jordeliv, så kommer redan den heliga viljan i er att eftersträva detta och att väcka KÄRLEKENS eld i er, att inom kort föra med sig grundreningen av er själ och låta er utföra oanade ting genom själens återfödelse, vilket ni nu ej ens tillnärmelsevis vågar tro!
41
Ty JAG HERREN öser Mina nådegåvor över vart BARN AV MIN KÄRLEK, så JAG ser dess envetna strävan att bli en AVBILD AV MITT SJÄLV! På ett underbart sätt jämnas dess vägar genom MIG i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN. Ty där ett människobarn omsluter MIG med sin kärlek, omfamnar JAG BARNET av Min KÄRLEK med hela Min KÄRLEKS allmakt!
42
Även om ingenting går att utföra utan prövningar, så blir det ändå möjligt för vart BARN AV MIN KÄRLEK att genom Min LEDNING utföra storverk.
43
Se, ni utför redan stora ting om ni genom er KÄRLEKS flammande eld genomför grundreningen av er själ, så att JAG I MIN HELIGE ANDE kan ta plats i er till fullo! Ingenting kommer då längre att binda er, varken till lagen om skuld och bot eller till någon sida av denna motpolsvärld. Min HELIGE ANDE kommer att frilägga förmågor i er som ni hittills ej tänkt på och som kommer att överraska er över all förväntan. Så blir då er själ i sanning fri! Ännu vet ni ej vad det betyder och hur tillståndet av ert själv är om ni kan kalla en fri själ för er egen!
44
Ett exempel på detta: En själ har hittills varit bunden vid olika beroendeframkallande medel som blivit en vana för den och vilka ännu ej omedelbart skadar den kroppsliga hälsan utan undergräver den först under loppet av många år, såsom det omåttliga drickandet av alkoholhaltiga drycker, rökandet och som följd av dessa lidelser den hämningslösa längtan efter stimulanser av varje slag. Från det ögonblick då själen börjar bli medveten om sin gudomliga bestämmelse och denna börjar att reducera dessa vanor för att slutligen helt upphöra med dem, så blir själspotenserna, som hittills angripits av de beroendeframkallande medlen, fria för inflytandet av Min KÄRLEK och Min HELIGA VILJA. Själen blir påtagligt mera lysande och börjar snart stråla över kroppens yttre, och det dröjer icke länge tills själen förvandlat sig till en helt annan människa.
Min motpol kommer då ej längre att ha någon boning i en sådan själ, men i gengäld blir den en boning för Min KÄRLEKENS HELIGE ANDE. Själen avlägsnar allt bundet och så den helt börjar uppfylla Min HELIGA VILJA, blossar det snart upp en HELIG ELD AV KÄRLEK i den, så att det sista som ej hör hemma i en ren själ också smältes bort och den ej enbart är räddad undan Min motpols värld utan lyft in i Mitt JESUS-MARIA-LJUS, som nu fortsätter med att utföra återstoden till själens väl.
45
Sannerligen stora ting har då fullbordats! Och av detta exempel ser ni att det mycket väl är möjligt att själen för vart BARN AV MIN KÄRLEK kan svinga sig upp till återfödeL sen i MIN HELIGE ANDES ELD! Därför är detta underbaraste mål möjligt att uppnå för varje villig själ!
46
Visserligen, och det betonar JAG HERREN ännu en gång, går det icke utan prövningar. Ty utan prövningar kan ingenting uträttas som skall ha bestånd. Allra minst kan det som skall ha evigt bestånd i MITT RIKE utföras utan prövningar! Om det emellertid blir fullbordat, så är i sanning något EVIGT fullbordat!
47
Det borde redan göra er människobarn lyckliga i förväg att det är möjligt att åstadkomma EVIGA TING, i stället för att enbart vara fäst vid sådant som är förgängligt och oupphörligt gräma sig över sitt jordiska välstånd ända in i graven!
48
Om man huvudsakligen inriktar sin KÄRLEK på själens och andens eviga rikedomar, innebär det absolut inte att man blir en fiende till jordiskt välstånd. Ingalunda, betonar JAG HERREN! Ni skall bara icke vara bundna vid det förgängliga jordiska och ej sätta strävandet för denna värld över allt, som om det för med sig salighet i all evighet! Ty se hur JAG HERREN även världsligen delade ut gåvor till dem som gav MIG sitt hjärta helt och enbart ville en sak, nämligen att lyda MIG och att uppfylla Min ALLENARÅDANDE HELIGA VILJA! Läs Gamla Testamentet rätt och ni kommer att finna det bekräftat som JAG HERREN säger till er här, och ni kommer att få höra mera om detta i det följande kapitlet.
49
Låt ej fresta er att försöka efterlikna extrema utläggningar av Min LÄRA OM KÄRLEKEN; ty de går förbi de HELIGA SANNINGARNAS kärna! Så har JAG HERREN ej skapat denna förlösningsjord för att Mina barn skall vända sig ifrån denna värld och bli särlingar. Aldrig skulle mänskligheten bli förlöst och komma till Mitt HELIGA LJUS om Mina KÄRLEKENS BARN till fullo hade vänt sig från världen, utan KÄRLEKEN måste genom verklighetsbaserat, förebildligt handlande föras ut i världen som därigenom ändras så, som de föregående kapitlen utförligt visade.
50
Och ett ytterligare exempel på detta: Somliga av religiösa känslor drypande själar gör ofta våld på sig själva i exalterade haranger och påstår att både det ena och det andra står skrivet här och var i Bibeln och så detta att Gud aldrig mer skulle tillfoga något nytt till Bibeln och därför avvisar varje beröring med Min HELIGA STÄMMA i denna tid. De stänger sig därmed helt för MIG, HERREN, och den eviga fort- och vidareutbildningsprocessen i Min skapelse. De framkallar en andlig krampaktighet, som inte så sällan leder till fysiska besvär och kommer ej fram till den insikten att de går fel väg. De predikar om kärleken men lever icke den sanna KÄRLEKEN! De kommer icke till den klara insikten att de i verkligheten ej alls älskar MIG, HERREN GUD, utan är förälskade i sina felaktiga gudsföreställningars egocentricitet!
51
Sådana själar har för det mesta tagit med sig mycket från sina lika extrema tidigare liv in i detta jordeliv. De är ej beredda att lägga av sina - strängt taget - ogudaktiga egenskaper. De har alltid vandrat som fanatiker över denna jord och kommer ej heller att kuna övertygas av några under utan brännmärker sådana som under Min jordetid som JESUS KRISTUS, såsom djävulens bländverk, och så ser de inte att de räcker Min motpol handen och i verkligheten är hans lärjungar och redskap!
52
Sådana själar har ni redan mött till fyllest. Giv er icke in i ordstrider med dem! Ty enbart brinnande, barmhärtigaste KÄRLEKSGLÖD kan i dessa själar åstadkomma en uppmjukning, dock ej från idag till imorgon utan enbart genom det långmodigaste tålamod. Den egentliga framgången kommer sällan att bli skönjbar i ett jordeliv utan kommer för det mesta att visa sig först i Mitt DEN HELIGE ANDENS RIKE.
53
Detta exempel måste JAG HERREN ge er, så att ni, MINA KÄRLEKENS BARN, ej låter er vilseledas och ej kastar MIN KÄRLEKS PÄRLOR, till dem som ej känner igen dem.

Fotnoter