Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 3 -

Att utan reservationer följa alla själars mästare JESUS KRISTUS

MIN NÅD
 
Inget mänskligt öga har någonsin sett
och inget öra har någonsin förnummit
vad Gud har berett åt dem
som älskar HONOM över allt.
 
MIN NÅD är ett tillägg till MIN KÄRLEK för alla människobarn som i obetingad lydnad följer MIG HERREN, JESUS KRISTUS, DEN KORSFÄSTE PÅ GOLGATA, som har återkommit i denna tid på jorden i den mänskliga klädnaden av MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL!
2
Ty lydnaden är ju KÄRLEKEN UTÖVER ALL KÄRLEK som ni redan vet! Vad det emellertid betyder i det enskilda fallet kan och skall enbart avslöjas för det människobarn som är redo att följa MIG HERREN utan reservationer. Ty JAG HERREN är ALLA SJÄLARS MÄSTARE och vet inte blott alltför väl var en själs skuldkedja börjar och slutar utan är även DEN som allena känner till medicinen för respektive själ genom vilken denna skuld kan upplösas!
3
Så böj er för MIN HELIGA VILJA och spjärna inte emot när JAG HERREN träffar Mina anordningar för respektive själar som vill följa MIG HERREN; nej, jubla, säger JAG HERREN, att ni kan bli delaktiga av denna nåd redan här på jorden, på det att ni inte längre behöver gå de många mellan-stegen till Mitt FADERSHJÄRTA; ty den obetingade lydnaden och den brinnande kärleken är nyckeln till MITT FADERSHJÄRTA och enbart denna öppnar porten till Mina himlar för varje själ!
4
Aldrig kan och får det finnas en avvikelse från det som JAG HERREN, SKAPAREN AV HIMMELEN OCH JORDEN, anordnar; ty vore det så, kunde ni inte bli delaktiga av Min NÅD, som enbart går i uppfyllelse om JAG HERREN ser hela allvaret hos ett barn och dess bemödande att enbart uppfylla Min ALLENARÅDANDE HELIGA VILJA.
5
Kom så ihåg detta, Mina barn på denna jord! Hos MIG HERREN finns det bara ett ja eller ett nej, varken en eftergift eller ett ja-kanske, utan enbart ett antingen - eller! Eller kan ni föreställa er att JAG skulle kunna bygga upp ett NYTT JERUSALEM med människobarn som tvekar och är obeslutsamma? Det anser ni väl själva heller inte vara möjligt.
6
JAG HERREN behöver BARN AV MIN KÄRLEK som för MIG HERREN så att säga går genom Min HELIGE ANDES eld för att sedan stå där som sanna pelare av MIN KÄRLEK som inte heller den starkaste motpolen längre kan kullkasta. Hörnpelarna av Mitt NYA JERUSALEM står redan! Och så beror det på er om ni vill höra till de barn av Min KÄRLEK som vill vara med att bygga på denna så härliga stad som inte känner till några gränser, där den ene älskar den andre i DEN KÄRLEK som JAG HERREN har sänkt ned till er på denna jord!
7
Så ligger det alltså hos er, ni Mina människobarn, att bli sanna barn av er GUD OCH HERRE, eller om ni vill förbli barn av Min mörkrets furste »Satana«, som redan håller er alla så mycket omslutna med sina vingar att enbart det hårdaste arbetet på er själva i förening med Min NÅD kan befria er från detta!
8
Så må varje själ granska sig själv förmedelst en dagbok, som den borde föra för sin egen mognad, i vilken mån den har övervunnit de egenskaper i sig som är en fasa inför Mitt HELIGA ANLETE. Eller tror ni kanske att trögheten, ljumheten, kärlekslösheten, nyfikenheten och besserwisserattityden att vilja höja sig över en annan själ är Mina egenskaper, er GUDS OCH HERRES egenskaper? Ni tror väl icke själva att detta är möjligt!
9
Så må varje själ omvända sig till det som MIN HELIGA KÄRLEK anordnar och förordnar; ty KÄRLEKEN är gradmätaren, med vilken JAG HERREN mäter varje själ, om den har mognat så långt att JAG kan lyfta den ett steg högre till Mitt FADERSHJÄRTA! Sade JAG HERREN inte redan under Min tid på jorden som JESUS KRISTUS, att JAG vill utspy de ljumma ur Min mun! Så är det ännu idag, och så kommer det alltid att förbli!
10
Övervinn ljumheten som är ett attribut för Min motpol och bliv kanal för Min HELIGE ANDE, så att ni kan bli sanna stridsmän för MIG HERREN i denna mörka värld; ty stor är Min NÅD, JAG HERREN säger, outsägligt stor i denna tid på jorden genom återkomsten av
ER GUD OCH HERRE
JESUS KRISTUS
DEN KORSFÄSTE PÅ GOLGATA!
11
Ty utan Min NÅD hade ert människosläktes fria liv redan slocknat för länge sedan!
12
Utan Min NÅD skulle er jord räknas till dessa stjärnor utan själar i mänsklig klädnad!
13
Ty Min till er människor strömmande KÄRLEK räcker inte allena till för att lyfta upp er ur den blinda tillvarons unkenhet in i Mitt LJUS AV DEN HELIGE ANDEN!
14
Därför måste Min NÅD ytterligare läggas till den evigt utströmmande KÄRLEKEN FRÅN MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL för att hålla de själar bland er människor som vaknar i KÄRLEKSLJUSET AV MIN HELIGE ANDE och så småningom ser sin sanna bestämmelse på den påbörjade riktiga vägen och lyfta upp dem högre. Den självförvållade makten av motpolskrafterna är nämligen ännu så stor i varje människosjäl även om den har sett ljuset, att den inte är immun mot alla frestelser från mörkret och inte längre skulle kunna få återfall!
15
Så är det enbart genom Min NÅD såsom absolut nödvändigt supplement till MIN KÄRLEK som förlösningen av allt i mörkret bundet liv är möjligt!
16
Så skulle utan Min NÅD allt liv hemfalla åt mörkrets furste!
17
Utan Min NÅD funnes det ingen förlösning av själarna från mörkret!
18
Utan Min NÅD funnes det alltså ingen förlösningsstjärna »jorden«!
19
Utan Min NÅD funnes det inget till en högre nivå uppstigande människosläkte!
20
Utan Min NÅD skulle vidareutvecklingsprocessen i Min skapelse ha kommit till ett stillestånd för länge sedan!
21
Försök att begripa detta om ni vill begripa det, ni människor på denna jord! JAG HERREN säger med eftertryck »vill begripa«; ty i en själs vilja att över huvud taget vilja begripa Min NÅD ger sig den första svaga livsimpulsen till högre vakenhet till känna! Där denna svaga viljeimpuls saknas är det ännu djupaste natt i själen! För att ställa Mitt LJUS in i denna djupaste natt erfordras det slutligen ännu ett supplement till MIN KÄRLEK som nästa kapitel skall ge upplysning om.

Fotnoter