Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 8 -

Den sanna betydelsen av »orten Harmagedon« / Utlös icke något atomkrig / Horeriets moder / Det förutvarande och dagens Babylon

Ni Mina människobarn, ni som har fattat de HELIGA SANNINGARNA i denna NYA BIBEL och helt vill gå vid Min HELIGA ARM i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN, behöver denna GUDSKRAFT icke enbart för ert uppstigandes skull utan för att vara väpnade och i stånd att såsom Mina LÄRJUNGAR genomlida den kommande jordetiden och för att då helt stå fast i Min HELIGE ANDE,
197
när den ofrånkomliga domen - som såsom en sista födslovånda före DET NYA JERUSALEM - hemsöker denna mänsklighet och jorden måste skakas och ruskas om, eftersom den stora omvändelsen ej har skett tillnärmelsevis i den utsträckning som hade behövts med tanke på de NÅDEGÅVOR som östs ut över er av er GUD OCH HERRE, er HIMMELSKE FADER JESUS!
198
Ty denna KÄRLEKENS BOK, den första volymen av NYA BIBELN, skall ha öst ut dessa NÅDEGÅVOR när det fastställda ögonblicket har kommit, om vilket JAG HERREN redan har talat och det ändå enbart kommer att vara en bråkdel av Mina människobarn som kommer att följa MIG I Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN!
199
Detta ögonblick har även blivit sett av Min Johannes och det går att läsa om det i hans uppenbarelse:
Sju änglar göt ut »Guds sju vredesskålar« på jorden över synderna som räckte ända upp till himmelen på »Guds, den Allsmäktiges, stora dag,« när jordens konungar var församlade till »Harmagedon« och en stark röst ifrån himmelen ifrån tronen sade: »Det är gjort.
Och nu kommo ljungeldar och dunder och tordön, och det blev en stor jordbävning, en jordbävning så våldsam och så stor, att dess like icke hade förekommit, alltsedan människor blevo till på jorden.«
(Utdrag ur Johannes Upp. kap. 16)
200
Den andliga betydelsen av denna uppenbarelse-betraktelse är det sorgliga faktum att de flesta människor, trots alla NÅDEGÅVOR och nödvändiga BUD av sin GUD OCH SKAPARE, icke är beredda att beträda de sanna vägarna till sitt eget sanna uppstigande och väl; att de tvärtom dessutom begynner att häda MIG så snart som deras förvända föreställningar icke uppfylls, att de förföljer dem som orubbligt tror på MIG, utgjuter Mina PROFETERS blod - så som de heller icke ryggade tillbaka för att låta Mitt HELIGA BLOD »komma över sig och sina barn« på Golgata - och ej har några hämningar att »församlas i Harmagedon« för att sätta helvetet i rörelse mot MIG, HERREN GUD!
201
Därför varnade JAG HERREN i början av detta bibelkapitel jordens härskare att icke utlösa något atom-krig som vore ett krig mot Min HELIGA ORDNING OCH EVIGA KÄRLEK och skulle utlösa »Guds, den Allsmäktiges stora dag«, som de blinda hade frambesvurit redan då i Hanok som den av dem själva förorsakade syndafloden, varmed helvetet vänder sin egen tagg åter mot sig självt.
202
Ty det ligger förankrat i rättviselagen om skuld och bot, att helvetet aldrig kan sluka himmelen utan slukar sig självt, så det i sin helvetesvilla begynner krig mot MIG, SKAPELSENS HERRE!
203
Ni må således veta, ni bibelkunniga, att »Harmagedon« icke är någon geografisk ort på denna jord utan betecknar punkten för den mänskliga dårskapens djupaste mörker, som koncentrerar all ondskefullhet inom sig och blir till utlösning av domen, eftersom den själv förorsakade skulden att vara mot MIG, HERREN GUD, dömer sig själv och därigenom åter frigör LJUSETS spärrade HELIGA VÄG!
204
Därför hörde Min Johannes en ängel säga:
»Ja, Herre Gud, du Allsmäktige, rätta och rättfärdiga äro dina domar.«
(Upp. 16:7)
205
Detta »Harmagedon«, den djupaste punkten av mänsklig blindhet och ondskefullhet, går ej att kringgå, på grund av »den stora skökan«,
»hon som jordens konungar hava bedrivit otukt med, och av vilkens otukts vin jordens inbyggare hava druckit sig druckna.«
(Upp. 17:2)
206
Så var det i det forntida Babylon, den dåtida djupaste punkten av förfall och jordisk världslig makt, och så är det i dagens »Babylon«, som ej längre är en ort som den vid Eufrat utan redan omsluter hela denna jord, så att denna »kvinna«, som Min Johannes i uppenbarelsesynen såg »på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med hädiska namn; och det hade sju huvuden och tio horn«, redan idag har gjort nästan alla människor och deras huvuden druckna!
»Och kvinnan var klädd i purpur och scharla-kan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor; och i sin hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet.
Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden.«
(Upp. 17:4-5)
207
Överallt ser ni i er dagliga värld »denna kvinna«, »otuktens och alla styggelsernas moder på jorden« som besudlade allt och förgiftade till och med de unga människobarnens själar skamlöst och som på högsta möjliga mänskliga plan hade hand om allting på denna jord och hade makt över såväl penningen som själarna, så att JAG HERREN såsom Lammet, enligt uppenbarelsesynen av Min Johannes, med de Mina måste övervinna alla vedersakares makt;
»... Lammet, jämte de kallade och utvalda och trogna som följa det, skall övervinna dem, ty Lammet är herrarnas herre och konungarnas konung.«
(Upp. 17:14)
208
Detta övervinnande av dagens nya och största »Babylon« skall och måste komma genom den oundvikliga domen, varför även i min Johannes syn en ängel for ned från himmelen
»och han ropade med stark röst och sade: Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar.
Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit; konungarna på jorden hava bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden hava skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust. Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gö-ren eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor.
Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar.«
(Upp. 18:2-5)
209
Detta kommer att bli uppfyllt exakt på dagen i det ögonblick som är bestämt och om vilket JAG HERREN redan sade!
»Därför skola på en och samma dag hennes plågor komma över henne: död och sorg och hungersnöd; och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud, han som har dömt henne. Och jordens konungar, som hava bedrivit otukt och levat i vällust med henne, skola gråta och jämra sig över henne, när de se röken av hennes brand. De skola stå långt ifrån, av förfäran över hennes pina, och skola säga: Ve, ve dig, Babylon, du stora stad, du starka stad! Plötsligt har nu din dom kommit. Och köpmännen på jorden gråta och sörja över henne, då nu ingen mer köper de varor som de frakta...«
(Upp. 18:8-11)
210
Så kommer alla att stå där med tomma händer och med en tom själ som har bedrivit hor med alla synders och all makts sköka, och så må ingen nonchalera Mina HELIGA VARNINGAR i denna NYA BIBEL, såvida han icke vill dömas av de egna syndernas dom!

Fotnoter