Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 5 -

Det första budet för det sanna, helgade äktenskapet

DET FÖRSTA BUDET för det sanna helgade äktenskapet enligt Min HELIGA VILJA lyder för varje själ, vare sig man eller kvinna:
113
Rena dina tankar genom Min JESUS-M ARIA-KÄRLEK från allt förhandenvarande och framför allt uppkommande träsk av helvetisk egenkärlek som enbart ser till sig själv och enbart vill tillfredsställa sig själv, för vilken allt är rätt som skall kunna göra partnerns kropp och själ foglig och dessutom använda våld om det skulle vara nödvändigt.
114
Lyft dina renade tankar till MIG, DIN GUD OCH HERRE SOM ÄR EVIGT FULLKOMLIG, och längta bara efter en sak: att bli fullkomlig i likhet med MIG och JAG skall uppfylla dig med HELIG BALSAM AV MIN HIMMELSKA FULLKOMLIGHET och stärka dina tankar så att de blott vill hänge sig åt uppfyllelsen av denna eviga fullkomlighet för att göra din själ ren och lysande, så att Min HELIGE ANDE kan trivas i den, genomtränga och uppfylla den helt, så att den blir åter- och nyfödd i Min HELIGE ANDE AV DEN EVIGA KÄRLEKEN OCH FULLKOMLIGHETEN!
115
Ty du må veta, du manssjäl, du kvinnosjäl: Era tankar är blivande former av ert själstillstånd. Så akta er för att låta former av orenade tankar eller till och med helvetiska tankar gå ut i världen! Ty se, allt som är omkring er och allt som ånyo öppnar sig av onda ting i världen och ansätter er och söker att vinna makt över er, är uttrycksformerna av helvetiska själstillstånd och allt faller tillbaka på upphovsmannen, likt bumerangen som kommer tillbaka till kastaren!
116
Så lev den sanna KÄRLEKEN, den rena KÄRLEKEN, den heliga KÄRLEKEN som är Min JESUS-MARIA-KÄRLEK, på det att formerna av denna allraheligaste KÄRLEK uppfyller allt omkring er och kommer tillbaka till er i Min VÄLSIGNELSE, varigenom så småningom alla uttrycksformer för helvetet upplöses! Ty himmel och helvete är självförvållade tillstånd!
117
Sade JAG inte redan i denna NYA BIBEL att KÄRLEKEN är MITT EVIGA URTILLSTÅND! Så bliv densamma och skapa i er själ och dess verkningssfär ett fullkomlighets-tillstånd av MIN KÄRLEK, och ni har därmed skapat den första förutsättningen för det sanna äktenskapet som skall helgas av MIG!
118
Detta första bud för det sanna äktenskapet kan envar uppfylla såvida han i sanning menar allvar att föra ett sant äktenskapligt liv och bli delaktig av Min NÅD för återkomsten till det sanna, eviga livets rike, Mina himlar!

Fotnoter