Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 8 -

DET NYA JERUSALEMS välsignelser

DET NYA JERUSALEM är emellertid för den nära framtiden på er jord ETT FULLKOMLIGT HIMMELSKT RIKE!
61
I detta NYA JERUSALEM kommer det varken att finnas arbetslöshet, svält eller liknande negativa företeelser; ty sådana är enbart den oundvikliga biprodukten av en producerande värld utan kärlek!
62
Men KÄRLEKEN som det eviga grundtillståndet för er GUD OCH SKAPARE är den största, oupphörliga, aldrig sinande skapelsepotentialen. Ur KÄRLEKEN är allting framkallat och skall evigt framgå; ty först däri uppenbarar sig begreppet EVIGHET och även OÄNDLIGHET, nämligen att KÄRLEKEN enligt sitt grundväsen är EVIG och på samma gång OÄNDLIG!
63
Därför är även en ande som har sin upprinnelse i MIG evig, eftersom KÄRLEKEN ÄR EVIG, vilken är DET EVIGT FLÖDANDE, VERKANDE, SKAPANDE OCH BEVARANDE som härstammar FRÅN MIG OCH MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL!
64
Emedan den SANNA KÄRLEKEN skapar allt, griper tag i allt, drar allt till sig och kvalificerar det som den har dragit till sig för att evigt lyftas in i all oändlighet, kan det, där allt är KÄRLEK och allt bärs upp och kompletteras av denna KÄRLEK heller aldrig finnas någon arbetslöset och som följd av detta kan det varken finnas svält eller andra umbäranden!
65
Arbetslöshet uppstår endast av egenkärlek, i det att den enbart söker den ögonblickliga framgången i det själviska strävandet efter förgänglig vinning i stället för den EVIGA KÄRLEKENS oförgängliga värden!
66
ER GUDS OCH SKAPARES EVIGHETSLAGAR OCH -PRINCIPER vinner ej tillträde till er nutida affärsvärld och är för orealistiska för era världsliga sinnen. Dock kommer ni att se er »realitetens värld« flyta bort i den självskapade domens och undergångens strida ström och ni kommer ej enbart att stå där med tomma händer utan även med en tom själ, eftersom den saknar KÄRLEK!
67
Så bliv - som JAG HERREN ropar till er om och om igen utan att förtröttas genom Min HJÄRTATS UR-GRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN - brinnande, barmhärtigaste JESUS-MARIA-KÄRLEK, på det att ni icke en dag tiggande står inför DET NYA JERUSALEMS HELIGA PORT utan KÄRLEK och icke kan släppas in i Mitt NYA JERUSALEM, eftersom ni ej kan uppvisa något KÄRLEKENS KAPITAL!
68
Ty vid PORTEN AV MITT NYA JERUSALEM finns JAG, en obönhörligt sträng KÄRLEKENS HERRE som blickar på livets sanna, oförgängliga kapital och ej enbart vill ha det uppräknat i ynkliga kärlekspenningar utan med välvilja vill se på ett stort KAPITALKONTO AV SANN KÄRLEK och enbart beviljar den tillträde till DET NYA JERUSALEM som ej längre är något annat än KÄRLEK!
69
Så mogna då i KÄRLEKEN till byggnadsstenar i DET NYA JERUSALEM för att bli insläppta såsom medborgare i detta NYA JERUSALEM, som i den klaraste realitet kommer att vara
ETT KUNGARIKE AV KÄRLEK
70
I detta frammognande till sann KÄRLEK kommer ni ej endast att snabbt se de drastiska felen och svagheterna i denna värld och att undan för undan vända er ifrån dem, utan ni kommer efter graden av ert allvar i outtröttlig verksamhet för den sanna KÄRLEKEN att överblicka
DET NYA JERUSALEMS
VÄLSIGNELSER
71
Välsignat är allt i DET NYA JERUSALEM, eftersom alla medborgare i DET NYA JERUSALEM lever i den SANNA KÄRLEKEN och JAG SÅSOM KONUNGARNAS KONUNG osvikligt låter Min aldrig sinande VÄLSIGNELSE flöda ut till alla Mina BARN I DET NYA JERUSALEM!
72
Det betyder att Mina BARN I DET NYA JERUSALEM i allt har del i Min ÄKTA, EVIGA RIKEDOM och det innebär i detalj:
73
Aldrig sinande, oupphörligt sprudlande, aldrig tröttnande, aldrig avtagande kommer den kraft att vara som flödar till varje medborgare i Mitt NYA JERUSALEM från Min HELIGA JESUS-MARIA-ANDE!
74
Ni borde kanske klargöra detta för er exempelvis genom ett kraftverk som matar ett stort antal maskiner och redskap med den erforderliga energin. I DET NYA JERUSALEM är JAG, HERREN OCH SKAPAREN, KÄRLEKENS EVIGHETS-KRAFTVERK och matar varje människosjäl och allt vad den behöver med Min KRAFT, Min aldrig sinande, evigt flödande ENERGI AV KÄRLEK, om människobarnet riktigt har slutit sig till MIG och det så att säga aldrig kommer till en kortslutning mellan BARNET AV MIN JESUS-MARIA-KÄRLEK och MIG!
75
Denna EVIGHETSKRAFT OCH -ENERGI som har sin upprinnelse i MIG är kostnadsfri och mäts och beräknas ej; ty annars vore den ingen kraft som härrör från MIG, DEN EVIGA KÄRLEKEN! Ni ser det redan på er livskraft som utan kostnad flyter till er från MIG, för vilken JAG ej väntar MIG någon annan ersättning från er än enbart KÄRLEK! Ty om ni lönar MIG Mina VERK med er KÄRLEK, så uppstår mellan MIG och er ett evigt STRÖMMANDE FLÖDE AV KÄRLEKSENERGI, som inom er och omkring er bringar allt till högsta utveckling, alltså även berikar Min skapelse med KÄRLEKENS verk och verkningar, så att ni så att säga får en försmak av vad som är MIN EVIGA KÄRLEK i oändlig fullhet!
76
En oändlig skillnad finns naturligtvis i det givna exemplet mellan ett kraftverk i er värld och MIG, EVIGHETSKRAFTVERKET och EVIGHETSDONATORN av ALLA ENERGIER; ty era kraftverk står ögonblickligen stilla såvida inga energiämnen flyter till dem utifrån, men JAG HERREN kan aldrig stå stilla. Varför?
77
Eftersom JAG är DEN EVIGA KÄRLEKEN och I MIN HELIGE ANDE evigt griper tag i MIG själv i KÄRLEKEN, mångfaldigar MIG genom att fortplanta MIG evigt - för att så att säga uttrycka det matematiskt - potentierar MIG in i oändligheten.
78
DEN EVIGA KÄRLEKEN är den största, icke förståeliga, men ändå gripbara multiplikanden med vilken MINA BARNS KÄRLEK kan multiplicera sig in i oändligheten. Den blir alltså även outtömlig och utvecklar energier och förmågor, om vilka ert av nuvarande mognadstillstånd begränsade tänkande ej vågar drömma!
79
DEN EVIGA KÄRLEKEN är på samma gång talet utöver alla tal. Den är enhetstalet av alla blivande storleksordningar, talet 1, och blir till oändlighet i evigheten genom Min HELIGE ANDES symboltecken 0, som ni föraktligt kallar för en nolla, och låter därmed förstå att ni ännu ej alls har stigit in i den sanna anden av tal och tecken, lika lite som i bokstävernas och ordens djupa ande! Vem av er matematiker tänker på att genom nollan potentiera något? Verkligheten av Min HELIGE ANDE är ju även övermåttan främmande för er!
80
I Mitt NYA JERUSALEM kommer verkligheten av Min HELIGE ANDE att vara den största och den mäktigaste realiteten, som genomtränger allt och som förstärkt lyfter upp allt ända till evighets- och oändlighets varat!
81
Denna reproduceringskraft och -makt som härstammar från Min EVIGA KÄRLEK med Min HELIGE ANDE - nr 1 och 0 - är den eviga fortplantnings- och fortbildningshemligheten av varje frö. Och enbart därigenom är det EVIGA LIVET möjligt. Enbart därigenom kan ANDEN som förenar och reproducerar sig med KÄRLEKEN, frambringa aldrig sinande VERK AV KÄRLEK.
82
Drag er till minnes vad JAG HERREN sade i buden till det helgade äktenskapet, att varje sädescell är helig, ja övermåttan helig och borde icke slösas bort i de obehärskade syndernas rännsten! Här har ni ytterligare bevis på det.
83
Så kommer i DET NYA JERUSALEM allt att utvecklas i aldrig sinande fullhet av den EVIGE och OÄNDLIGE, emedan denna grundprincip av den äkta KÄRLEKEN och den äkta HELIGE ANDEN kommer att levas i det högsta och heligaste medvetande.
84
Börja dock redan nu, Mina KÄRLEKENS barn, att i varje ögonblick skola er i detta medvetande för att bli lärjungar i MIN HELIGE ANDES sanna KÄRLEK för att med MIG, HERREN i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN, på den fastaste grunden av dessa HELIGA SANNINGAR prestera det absolut nödvändiga förarbetet för DET NYA JERUSALEM!
85
DET NYA JERUSALEM kommer att vara en himmel på jorden redan därigenom att i alla själar, efter avläggandet av sina svagheter, nya energier och förmågor utvecklas genom sammansmältandet av den rena KÄRLEKEN med Min HELIGE ANDE; ty Min GUDSGNISTAS frigjorda ANDE i hjärtat av varje människa kommer att uppfylla själarna med stor makt, uppväcka okända nya impulser och i sanning forma människorna på nytt, så att det uppstår en Ny mänsklighet med en Ny jord!
86
I DET NYA JERUSALEM kommer det sannerligen att vara ett oryggligt stridande av ANDEN, men ej för självhävdelse och fördelar, utan enbart i tävlan om DET BÄSTA och DET HÖGSTA, om allt HIMMELSKT och HELIGT, av KÄRLEK till MIG och Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN!
87
Föreställ er, Mina KÄRLEKENS barn, vilken väldig mångfaldighet alla sanna andliga krafter tillsammans frambringar när alla MINA KÄRLEKENS BARN i brinnande, barmhärtigaste GLÖDKÄRLEK förenar sig med MIG, SKAPAREN AV ALLT EVIGT OCH OÄNDLIGT! Tror ni att Min motpol genom någon förslagenhet då ännu skulle kunna få övertag över något människobarn eller hävda sig på något annat sätt?
88
När äktenskapen i DET NYA JERUSALEM enbart blir helgade äktenskap enligt Mina bud, när alltså allt sataniskt ur själarnas förening har övervunnits och föreningen är helgad, och när avlandet av nytt människoliv endast har blivit till DET HELIGASTE I DET ÄKTENSKAPLIGA LIVET, då kommer KÄRLEKEN genom fortplantningen att helgas i en evig oändlig utvecklingsprocess till något högre, varigenom mänskligheten och därmed hela skapelsen lyfts högre, steg för steg.
89
Världen i DET NYA JERUSALEM kommer då, om man jämför med dagens världsläge, ej att kunna kännas igen i någon atom! Detta dagens världsläge kommer då att förefalla Mina barn i DET NYA JERUSALEM som en otrolig skräckhistoria!
90
Så ryck upp er slutgiltigt, ni Mina barn i denna jordetid, och uppfatta NÅDEN AV MIN ÅTERKOMST och av denna Min NYA BIBEL, på det att det i sanning blir ljus på denna den allra mörkaste jord, om vilken alla Mina himlars änglar och andar är oroliga, att den till fullo blir slukad av helvetet.
91
Ty MINA HIMLARS LJUS har den gången genom MIG I JESUS KRISTUS tänts och förts till jorden. Dock falnade det åter i Mina jordebarns hjärtan för att nu ånyo tändas genom Min ÅTERKOMST i Min ALLRAHELI-GASTE och genom denna NYA BIBEL! Så låt ej detta HELIGA FÖRLÖSNINGSLJUS åter falna. JAG HERREN kommer att hjälpa er att tända det till en helvetet förtärande eld på jorden!
92
Ty se, tiden för förutsägelsen genom Min dåvarande Johannes är kommen, så att hans sjunde syn angående DET NYA JERUSALEM blir uppfylld!
JAG HERREN vill för er tyda det så som det måste ses och uppfattas av er med den sanna KÄRLEKEN och den sanna ANDEN; ty först den som alltigenom blivit KÄRLEK, så som JAG är KÄRLEK i allt, har även den verkliga ANDENS ögon och han ser icke enbart bokstäver, tal och det levandes yttre företeelser utan han börjar skåda det fördoldas verkliga värld. Hans ögon blir så att säga övermikroskop genom KÄRLEKEN, som genom de yttre skalen blickar in i det innersta utan att det behövs främmande hjälpkonstruktioner för detta.
Ni lever visserligen redan i tankebilder, dock i bilder av era själsbundenheter till Min motpols talrika inflytelser! Så tycker ni stundom att de som mognat i sann KÄRLEK med sin andligt djupa och förutseende blick ej längre är »normala« och ej kan tas »på allvar«. Dock JAG HERREN säger er: Fall icke bland de helt blinda i anden och hela era själar genom den rena, sanna KÄRLEKEN i uppfyllandet av Mina BUD!

Fotnoter