Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Förord -

EVIGHETENS GLÖDGNISTA

JAG skapade er människor därigenom att JAG lät er träda ut ur det JAG ÄR SOM FULLKOMLIGHETENS EVIGE ANDE!
23
Så är ni människor i sanning Mina benådade barn! JAG HERREN lade den FULLKOMLIGA FRIHETEN, som JAG ÄR FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET, som Min NÅDEGÅVA in i er BARN AV MIN KÄRLEK! Denna NÅDE-GAVA omhöljer i er det dyrbaraste:
EN HELIG GNISTA
TILL EVIG FULLKOMLIGHET
24
Denna EVIGHETENS GLÖDGNISTA AV MIN FULLKOMLIGHET är oförstörbart verksam i er! Den uppfyller er odödliga själ som JAG har givit er och går icke att förstöra! Ty den är en ENHET MED MIG, EVIG GUD! DEN ÄR ANDE AV MIG, ANDE AV MIN HELIGE ANDE! DEN ÄR DEN EVIGA ARVEDELEN SOM NI HAR FÅTT AV MIG som möjliggör för er att nå målet för Min skapelse: att bli AVBILDER AV MITT SJÄLV!
25
Vad är ni emellertid för arvingar till Min HELIGA ARVEDEL? - Det finns enbart ett svar: dåliga, mycket dåliga arvingar, dåliga, mycket dåliga förvaltare av MINA högsta gåvor. Dock måste JAG tillägga beträffande en icke obetydligt stor del av ert människosläkte: illvilliga arvingar som inte bara slösar bort Min HELIGA ARVEDEL utan som till och med liksom pantsätter den till Min motpol i satanisk människoklädnad och kastar in den i den helvetiska vågskålen mot MIG och Mitt HELIGA SKAPELSEMÅL!
26
JAG HERREN säger er: Om JAG inte då och då hade lagt nya impulser i några av Mina människobarn, så hade redan Min HELIGA ARVEDEL tynat bort och gått förlorad i detta människosläkte! Denna fara som Min EVIGHETS KÄRLEKS barn gång på gång frambesvärjer genom sitt felaktiga liv, att Mina NÅDEGÅVOR i människorna sinar och att människan avlägsnar sig från sin bestämmelse att bli en AVBILD AV MITT SJÄLV, är skälet till att JAG, HERREN GUD, ingriper på ett avgörande sätt i skeendet på denna jord!
27
Men innan JAG åter ingriper så som fordom genom syndafloden, så att mörkret i Mina människobarns hjärtan icke till fullo måtte omsluta Min HELIGA ARVEDEL, lägger JAG först in en förbarmande NÅDETID för denna mänsklighet för att ge den en sista chans genom MIN gränslösa KÄRLEK och NAD och fa den att upphöra med alla felaktiga handlingar och hålla självrannsakan i hjärtats djup för att ändå finna och frilägga Mitt HELIGA EVIGHETS-ARVEGODS UR MIG, DEN EVIGA KÄRLEKEN!
28
Så må ni förstå att denna tid är en alarmerande NÅDETID! Så må det rätta ljuset tändas i hjärtat på er människor, varför JAG HERREN skänker er denna Min NYA BIBEL som ett räddningsankare ur den natt och nöd i era hjärtan, där MIN GUDS-ARVEDEL är fördold!
29
Lev KÄRLEKEN, säger JAG er, som allena för in LJUSET i era hjärtans natt!
30
Ty natten i era hjärtan har ni berett er genom er kärlekslöshet i alla avseenden! Utan KÄRLEK i rätt mått lever ni era dagar och utnyttjar allt till fördel för era själviska önskningar och tänker inte på den rena, barmhärtiga KÄRLEKEN och sår genom den lystna egenkärleken frö efter frö av det helvetiska ogräset som där frodas i de rysligaste egenskaper hos människor utan hjärtats kärlek från Min HELIGA GUDSARVEDEL.
31
Denna NYA BIBEL AV Mitt FÖRBARMANDE måste därför spridas runt hela jorden till alla Mina BARN AV DEN EVIGA KÄRLEKEN inom alla folk av detta människosläkte, på det att Mitt HELIGA ARVEGODS friläggs i alla människohjärtan, om detta ännu är möjligt!
32
Och så bönfaller JAG HERREN varje människobarn genom denna Min NYA HELIGA BIBEL att det skall tänka om och bli KÄRLEK; att inte göra något mer som täpper till den sanna KÄRLEKEN från MIG bland människorna och att endast göra det som är lämpat att låta den sanna KÄRLEKEN gro på nytt i hjärtana, så att Min HELIGA ARVEDEL läggs fri och KÄRLEKEN segrar över den helvetiska blindheten, så att människosläktet genom KÄRLEKEN börjar höja sig in i HIMLARNA AV MIN FULLKOMLIGHET i stället för att gå under i den frodigt växande ondskans helvetiska död!
33
Så mobiliserar JAG HERREN era hjärtan genom DEN NYA BIBELN för att låta er förstå att JAG HERREN alltid håller människosläktets styre i handen och icke låter det fara in i helvetets avgrunder! Det som JAG HERREN genom denna NYA BIBEL skänker alla Mina KÄRLEKENS barn ifråga om NÅDEGÅVOR är - säger JAG HERREN - hela
UPPBÅDET FRÅN MINA HIMLAR
för att icke låta er människor bli till helvetets lekbollar!
34
Den tidpunkten har ännu icke kommit, då JAG DEN ALLSMÄKTIGE ingriper med Min ALLMAKT, utan JAG skulle helst vilja förhindra detta och därför tömmer JAG genom UPPBÅDET AV MINA HIMLAR ut alla den förbarmande KÄRLEKENS tillgängliga krafter för att vända Mina människobarns sinnen till DET HELIGASTE som genom MIN NÅD slumrar i dem själva!
35
Så är denna jordetid en NÅDATID som det ännu aldrig funnits på denna jord, ty MITT KÄRLEKENS, NÅDENS OCH BARMHÄRTIGHETENS RIKE ligger genom DEN NYA BIBELN öppet utbrett för alla människor. Och alla krafter som JAG HERREN leder genom Min LJUSKRETS AV HIMMEL OCH JORD, vilka genom MIN KÄRLEKS MAKT har påbörjat frammarschen mot helvetet på denna jord och inte avslutar den förrän det har blivit ljus i alla villiga människohjärtan på jorden och en NY JORD med en NY MÄNSKLIGHET brister ut i jubel över att ha funnit Min HELIGA ARVEDEL och beträtt den rätta vägen.

Fotnoter