Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 1 -

GUD ÄR KÄRLEKEN

GUD ÄR KÄRLEKEN
Väl säger ni människobarn ofta att GUD är KÄRLEKEN, som om ni visste vad KÄRLEK är; dock säger JAG, HERREN GUD, till er: Ni vet det icke, ni anar bara att JAG är KÄRLEKEN, DEN EVIGA KÄRLEKEN!
25
Var inte besvikna att JAG så bestämt säger till er som tror sig veta att JAG, er GUD OCH SKAPARE, är KÄRLEKEN: Det vet ni icke! JAG säger till och med: Ni kan icke alls ännu veta vad KÄRLEK i grunden är, och att JAG är KÄRLEKEN!
26
Så vill ni kanske invända, hur kan JAG, HERREN GUD, ge er KÄRLEKENS BUD men samtidigt säga att ni icke vet vad KÄRLEK är.
27
Gåtans lösning är emellertid genast påtaglig!
28
KÄRLEK är varken en förmåga eller ett begrepp, ej heller något annat; KÄRLEK är ett tillstånd!
29
Icke ens för MIG, er SKAPARE, är det i detta fall så enkelt att med de uttryckssätt, som följer med ert av den jordiska människan för närvarande begränsade väsen, göra klart för er vad KÄRLEKEN är i sitt grundväsen.
30
Och då JAG redan sade att KÄRLEK är ett tillstånd, så är det påtagligt att man enbart i detta tillstånd av »KÄRLEK« kan veta vad KÄRLEK är, och det betyder att man till fullo måste vara och leva i detta tillstånd av »KÄRLEK« för att förstå och veta vad KÄRLEK i verkligheten är, att man alltså måste ha ett hjärta fullt av KÄRLEK, ja, att hela själen måste vara genomsyrad och uppfylld av KÄRLEK för att förstå KÄRLEKEN!
31
Men KÄRLEKEN är i MIG, GUD SKAPAREN OCH HERREN, DET EVIGA GRUNDTILLSTÅNDET!
KÄRLEKEN ÄR MITT EVIGHETS-URTILLSTÅND, KÄRLEKEN ÄR MIN ANDE, FULLKOMLIGHETENS ANDE!
KÄRLEKEN ÄR MIN ALLT GENOMTRÄNGANDE MAKT, MIN ALLMAKT!
32
KÄRLEKEN är också samtidigt MITT HJÄRTA, MITT ANDLIGA HJÄRTA, MITT FADERSHJÄRTA, ur vilket bara KÄRLEK kan strömma ut om och om igen i all evighet sedan evigheters evighet!
33
Därför är allt som Min skapelse är, bara KÄRLEK, och allt som JAG HERREN gör, är KÄRLEK!
34
Därför är också ni människor BARN AV MIN KÄRLEK! Av KÄRLEK är ni skapade och ni är KÄRLEK enligt ert grundväsen, och allt som omger er och allt som tjänar er för detta liv är återigen bara KÄRLEK!
ALLT ÄR ALLTSÅ KÄRLEK!
*
35
Se nu alltså, ni BARN AV MIN KÄRLEK: Då ni ju själva ännu icke har förstått att allt är KÄRLEK, att ni själva är skapade av KÄRLEK och är alltigenom KÄRLEK, så kan ni ju icke alls veta vad KÄRLEK är i själva grunden och varför er GUD är KÄRLEKEN! Ni kan ännu icke veta det, eftersom ni ännu icke har upprättat detta tillstånd av fullkomlig KÄRLEK inom er!
36
Därför måste JAG, HERREN GUD, ge er KÄRLEKENS BUD, så att ni så småningom lever er in i detta Mitt EVIGHETS-URTILLSTÅND »KÄRLEK«; därför fick JAG HERREN i det föregående inledande kapitlet med det allra djupaste HELIGA ALLVAR genom KÄRLEKENS DROTTNING förmana er att bli brinnande, barmhärtigaste KÄRLEK!
37
Kom alltså ihåg:
KÄRLEK är ett tillstånd, nämligen det högsta, det gudomliga tillståndet av varande!
KÄRLEKEN är URTILLSTÅNDET, EVIGHETSTILLSTÅNDET av er GUD OCH SKAPARE och därigenom är GUD DEN EVIGA KÄRLEKEN!
38
GUD och DEN EVIGA KÄRLEKEN är ett! I Mitt EVIGHETS-TILLSTÅND AV »EVIG KÄRLEK« som är Min HELIGE ANDE, finns det emellertid en allra innersta UR-POL - en URGRUNDPOL - i vilken och ur vilken KÄRLEKEN förnyar sig evigt! Utan denna URGRUNDPOL AV MIN KÄRLEK vore det otänkbart att JAG evigt och orubbligt kunde strömma ut KÄRLEK, skulle kunna skapa av KÄRLEK och bara av KÄRLEK!
39
Detta är en allra största hemlighet, ett mysterium av ofattbar storhet för er, en UPPENBARELSE AV MITT SJÄLV, så som den ännu aldrig skänkts åt människobarn! Förstå till att börja med åtminstone detta, att det som JAG skänker er med detta är GUDS KÄRLEK till er människor!
40
Och varför skänker JAG er människor i denna tid denna UPPENBARELSE AV MITT SJÄLV som nästan är själv-uppgivande? Hör nu på detta 'Varför' NI BARN AV MIN KÄRLEK:
41
KÄRLEKEN är i sitt EVIGA URTILLSTÅND av er GUD OCH SKAPARE uppskakad ända in i SIN URGRUNDPOL genom motsats-tillståndet på er stjärna »jorden« som ni människor har skapat såsom BARN AV MIN KÄRLEK. Ni är nu så att säga utmanade att upplösa detta motsatstillstånd »helvete«!
42
KÄRLEKEN i sin sanna fullkomlighet är samtidigt den största makten , eftersom allt är KÄRLEK, varigenom det är möjligt för MIG, SKAPAREN, att utföra även det för er människor omöjliga! Skulle KÄRLEKEN i detta tillstånd av utmaning handla så som människor handlar, så skulle den genom sin ALLMAKT utplåna motsatstillståndet »helvetet«. Men eftersom KÄRLEKEN FRÅN MIG är fullkomlig KÄRLEK, går den andra vägar än det kortsiktiga människoförståndets!
43
Ty KÄRLEKEN går städse DEN FULLKOMLIGA, DEN SANNA KÄRLEKENS HELIGA VÄGAR och kan och skall aldrig tillintetgöra något, eftersom - som ni har förnummit - allt är KÄRLEK, så att alltså även i motsatstillståndet »helvetet« grundväsendet fortfarande är KÄRLEK!
44
KÄRLEKEN kommer därför aldrig att uppträda med förstörelsens vapen; ty KÄRLEKEN kan och kommer inte att förstöra något som har trätt ut ur DEN, KÄRLEKEN! Enbart den felande människoanden förstör fenomen som inte passar den utifrån sitt synsätt och anar inte att den genom sådan egenmäktighet alltid utmanar den oförstörbara KÄRLEKEN mot sig själv, som emellertid aldrig kommer att förstöra den utan genom SIN ALLMAKT försätter den i nya mellantillstånd till KÄRLEKEN - vilket i flertalet fall sker efter övergången från det jordiska livet in i ett annat liv, vilket ni människor i ert nuvarande mognadstillstånd fortfarande betecknar som »död« - för att så småningom låta den mogna till KÄRLEK i sitt förbidande motsatstillstånd »helvete«.
45
Detta är KÄRLEKENS LAG - RÄTTVISANS LAG OM SKULD OCH BOT - som inte tar livet av något och återför allt i rätt ordning med sin HELIGA BALSAM! Det kommer att avslöjas för er människor i denna NYA BIBEL in i det sista genom Mitt FÖRBARMANDE för er; vänta dock och hör vad Min KÄRLEK har att säga er, hur DEN med KÄRLEK bemöter motsatstillståndet »helvetet« som ni har skapat.

Fotnoter