Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 2 -

Lydnaden är kärleken utöver all kärlek

Så fråga er själva om ni lyder MIG, ER GUD OCH SKAPARE AV HIMMELEN OCH JORDEN i en sådan utsträckning att JAG, DEN ALLSMÄKTIGE, kan säga:
Det är fullbordat
det största förlösningsverket på denna
er stjärna jorden,
som ännu är en allra mörkaste stjärna fram till det ögonblick, då JAG HERREN själv skriver detta genom Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN!
2
Ty hade ni varit lydiga mot MIG HERREN, så hade dessa tillstånd på jorden aldrig kunnat inträffa och skulle aldrig inträffa så, som de nu så att säga tillhör ordningen för dagen och de är, det måste JAG HERREN tyvärr säga till er människobarn på denna jord, resultatet av era handlingar som inte kulminerade i den heliga bekännelsen, som ni bara alltför ofta tanklöst ber för er själva: FADER, ske DIN VILJA i himme-len som på jorden!
3
Ty denna heliga bekännelse är ett löfte! Så tänk därför på detta nästa gång ni ber denna bön, ni som har kännedom om detta och ändå inte är beredda att uppfylla Min HELIGA VILJA så som JAG HERREN vill!
4
Ty era gärningar är fåfänglighet, såvida de inte sker med blicken höjd mot MIG HERREN! Var är nu ert bönfallande till MIG HERREN och ert frågande: »FADER, vad är DIN ALLENARÅDANDE HELIGA VILJA?«
5
Ty enbart när ett människobarn i djupaste ödmjukhet i sitt hjärta kommer till MIG med den fasta föresatsen att enbart uppfylla Min ALLENARÅDANDE HELIGA VILJA, läggs i det rätta ögonblicket i dess hjärta vad som är Min HELIGA VILJA!
6
Så må ni veta, Mina barn på denna jord, att ett barn av Min KÄRLEK enbart kan räkna med att komma in i Mina HIMLAR genom DEN HELIGA PORTEN, om det följer MIG HERREN i ovillkorlig lydnad!
7
Så vet ni nu vad ni har att göra om ni vill frigöra er från er syndiga jordiska klädnad!
8
Ingenting, ja absolut ingenting gagnar det en själ att säga: »Min HERRE och min GUD, jag älskar DIG ju!« Ty sådant är tomt prat och har inte det ringaste att göra med den lydnaden som allena för ett barn in i Mina himlar!
9
Bliv således medborgare i Mina himlar redan här på denna jord genom att ståndaktigt följa Mitt kärleksbud
ÄLSKA GUD ÖVER ALLT
OCH DIN NÄSTA
SÅSOM DIG SJÄLV
10
Vad det innebär borde och måste stå klart för varje själ, såvida den ej är begränsad till sitt medvetande! Denna kärlek är lydnaden som inte lämnar något obeaktat och bara strävar efter att tjäna sin nästa i kärleken, såsom JAG HERREN har lagt in den i varje människobarns hjärta!
11
Men en sak säger JAG HERREN: Akta er för att kasta helvetets stenar på dem av Mina barn som har ett förstockat hjärta och inte vill uppfylla Min HELIGA VILJA! Ty ni känner inte deras försyndelser, men JAG HERREN känner dem!
12
Så bliv då till kärlek, brinnande, barmhärtigaste JESUS-MARIA-KÄRLEK, som bör och måste glöda i varje hjärta som är villigt att följa MIG HERREN till sin egen salighet! Ty ännu vet ni icke vad det betyder att bli delaktig av NÅD! Ty skulle ni veta det, så skulle ni inte tveka ett enda ögonblick att bli det som ni bör bli: Sanna barn av ER HIMMELSKE FADER JESUS som inte bara förblödde för er på korsets stam på Golgata, nej, som även nu åter lider för er i den mänskliga klädnaden av HANS KÖTTSLIGA MODER MARIA som är FÖRLÖSNINGSMODERN för alla människobarn på denna jord i denna tid!
13
Ty JAG HERREN har blottat MIG så långt att JAG för er lät klä Mitt ALLRAHELIGASTE i mänsklig klädnad som ett helt vanligt människobarn, fastän det är av en storhet utan like; ty
14
HON är DROTTNINGEN AV MINA HIMLAR som skall söndertrampa ormens huvud på denna jord för alla DESS barn!
15
Akta er dock för att angripa dem som bara utför Min ALLENARÅDANDE HELIGA VILJA! Ty bumerangen faller med samma intensitet tillbaka på den som med satanisk avsikt slungar den på dem som är förkunnarna av Min HELIGA VILJA! Akta er således för det, säger JAG HERREN ännu en gång.
16
Aldrig kommer något barn av Min KÄRLEK, om det har emottagit MIG helt i sitt hjärta, att spy ut helvetets avskräde, utan det kommer enbart att vara kärlek gentemot varje själ, så att den kan mogna i kärlekens strålar som omger den.
17
Därför är det även av största vikt, att en själ aldrig upphöjer sig över en annan och tänker på vilket steg den redan står på; ty sade JAG HERREN inte:
»Men den som upphöjer sig, han skall bliva förödmjukad, och den som ödmjukar sig, han skall bliva upphöjd.«
(Matt. 23:12)
18
Ty den sanna och tjänande kärleken säger: Min GUD och min HERRE, ingenting har jag gjort för DIG. Jag är en allra onyttigaste tjänare eller en allra ringaste tjänarinna i vetskap om att det är DU, o HERRE, som i grund och botten är DEN som utför allt detta!
19
Så lär er ödmjukhet; ty utan den allra ödmjukaste kärlek kan aldrig ett människobarn komma in i Mina himlar!
20
Tänk även på att JAG HERREN aldrig kan och skall tillåta, att barn av Min KÄRLEK passerar DEN HELIGA PORTEN till Mina HIMLAR såvida de inte har lärt sig det allra viktigaste och största budet av sin GUD OCH HERRE och har erkänt MIG, JESUS KRISTUS, DEN KORSFÄSTE PÅ GOLGATA som DEN ENDE GUDEN OCH SKAPAREN AV HIMMELEN OCH JORDEN som vandrade på denna jord som JESUS KRISTUS!

Fotnoter