Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 4 -

Förbarmandets höjdfas / GOLGATA-OFFER och UPPSTÅNDELSE / Upplösningen av alla människors urskuld / Det nya templet genom DEN EVIGA KÄRLEKENS FÖRLÖSNINGSOFFER

Den tredje och högsta fasen, HÖJDFASEN AV Mitt FÖRBARMANDE i den mänskliga klädnaden av MESSIAS OCH FRÄLSAREN JESUS KRISTUS, måste i och med Min jordevandring vara avslutningen av Mitt förbarmande för hela människosläktet! Icke enbart därför att allt fallet genom Min KORSFÄSTELSEDÖD förlöstes och befriades från avfallet urskuld utan därför att SANNINGENS HELIGE ANDE gång på gång låter Mina människobarn skönja Mitt RIKE AV EVIGT LIV OCH KÄRLEK och längtan efter detta Mina HIMLARS EVIGA RIKE, på grund av alla rådande misstag på denna jord, är mäktigast just när mörkret allt mer tilltar bland människorna!
27
Så borde Min KÄRLEK genom denna tredje fas av förbarmande uppfylla alla Mina människobarns sinnen och hjärtan ända till de avlägsnaste jordetider, varigenom samtidigt den garantin var given att Min LÄRA OM DEN EVIGA KÄRLEKEN efter Min jordevandring i JESUS KRISTUS aldrig faller i glömska och MIN HELIGE ANDES MAKT gång på gång blir till en ledstjärna underjordens mörkaste tider.
28
Denna sista och högsta fas av förbarmande var avslutad i och med korset på Golgata i strömmarna av MITT JESUSBLOD, som vid Min människotillblivelse genom den rena oskulden av MITT HJÄRTATS URGRUNDPOL MARIA förlösande hade tagit upp all skuld av Mina himlars fallna ande, vilken renad genom Min jordevandring utgöt sig i jorden av er förlösningsstjärna. JAG HERREN kunde med orden »Det är fullbordat!« lämna MIN JESUS-FÖRLÖSNINGS-JORDEKROPP i kraften AV MIN HELIGE ANDE som för evigt har all makt över liv och död och i denna slutfas av MITT FÖRBARMANDE över människosläktet visade sig som DET EVIGA LIVETS MAKT!
29
Så hade det varit möjligt att i detta ögonblick utan vidare tillsammans med Min ANDE låta Min JESUS-KROPP uppstå utan skuld, fullkomligt ren i Min HELIGE ANDE, och att så att säga ta med den såsom ett rent kärl till Mina änglar. Men däri låg uppfyllelsen av löftet att JAG HERREN skulle låta ett nytt tempel uppstå på tre dagar när det gamla var rivet, att JAG HERREN först på den tredje dagen efter korsfästelsen kallade Min jordekropp till MIG och uppstod i GLORIAN AV MIN HELIGE ANDE och återvände till Mitt DET EVIGA LIVETS RIKE efter Min jordevandring och Mitt största OFFER AV EVIG KÄRLEK.
30
Det gamla templet var raserat därigenom att Mina barns urskuld var utplånad och förbundet mellan MIG och Mitt folk Israel upphörde att existera därför att det icke ville erkänna MIG!
31
Det NYA TEMPLET restes genom den EVIGA KÄRLEKENS FÖRLÖSNINGSOFFER, genom MIG, DEN EVIGA KÄRLEKENS HERRE, vilket envar kan beträda genom den rena KÄRLEKEN och den som själv i sitt hjärta reser detta tempel av DEN HELIGE ANDEN!
32
Det var oviktigt om murarna av det gamla templet i Jerusalem bröt samman till det yttre; ty det var ändå bara en fråga om en kort tid och skedde även enligt Min HELIGA VILJA; på samma sätt som förbundet mellan MIG, HERREN, och Mitt olydiga och ovilliga folk Israel upplöstes i förskingringen av dessa otrogna bland alla folk på denna jord.
33
Det NYA TEMPLET hade rests genom KÄRLEKENS OFFER, och aldrig mer skulle ett tempel resas på jorden efter det gamla templets mått! Men människorna uppförde i sin ännu icke luttrade kärlek ej bara ett gammalt tempel utan otaliga tempel efter det gamlas mönster, vitmenade inuti och utanpå i Mitt heliga namn »JESUS«, och göt Min HELIGA KÄRLEKENS LÄRA i nya former av stelt trostvång och gjorde i blindo just motsatsen till det som är Min HELIGA VILJA och för vad JAG, JESUS KRISTUS, DEN KORSFÄSTE PÅ GOLGATA, förblödde på korset!
34
Så var det oundvikligt att Mitt SANNA TEMPEL på jorden måste resas på nytt efter Min HELIGA VILJA och den sanna GOLGATA-ANDEN och Min EVIGA KÄRLEK måste förkunnas och förverkligas ånyo!
35
Men JAG lät först epoker av den förblindade mänsklighetens historia passera ända till den nuvarande jordetiden, så att alla människor på denna jord blir medvetna om vad man ställer till med om Min HELIGA VILJA inte hörsammas in i allra minsta detalj . Och så måste denna mänsklighet lida följderna av sina felaktiga gärningar ända till slutet, eftersom den inte lär sig på annat sätt!
36
Mitt HELIGA OFFER PÅ GOLGATA räckte inte till för att föra er människobarn, som i det stora hela är desamma då som idag, på den renade sanna HELIGA VÄGEN AV KÄRLEKEN! Min EVIGA KÄRLEK känner emellertid icke till någon begränsning, sade JAG HERREN!
37
Så nedlät JAG HERREN MIG i Mitt FÖRBARMANDE att låta följa ytterligare ett OFFER AV MITT FÖRBARMANDE på det HELIGA FÖRLÖSNINGSOFFRET PÅ GOLGATA, som JAG HERREN emellertid utlovade redan under Min jordevandring som JESUS KRISTUS, då JAG i stora drag överblickade och förutsåg människornas tröghet och kärlekslöshet:
Min ÅTERKOMST till denna jord!
38
Denna MITT FÖRBARMANDES NYA BIBEL är ej enbart ett HELIGT BEVIS på att JAG, HERREN GUD, talar direkt och omedelbart till er människor på denna jord i Mina HELIGA ORD för att rädda er, utan den är samtidigt det HELIGA VITTNESBÖRDET om den redan verkställda ÅTERKOMSTEN av er GUD OCH HERRE, JESUS KRISTUS, DEN KORSFÄSTE PÅ GOLGATA, i enlighet med det tidigare löftet!
*
39
Ni har förnummit i de första kapitlen av denna NYA BIBEL vad som måste fullgöras av er som den självklaraste förutsättning, så att ni kan träda in genom HIMMELENS HELIGA PORT, SOM JAG HERREN I MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN placerat på denna förlösningsjord. men på den lilla multiplikationstabellen följer nu den EVIGA KÄRLEKENS större multiplikationstabell till er förlösning som måste behärskas in i det minsta av er människobarn! Hör nu detta!

Fotnoter