Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 5 -

Äktenskapets ursprung och mening

MIN HELIGE ANDE AV EVIG FULLKOMLIGHET, som skapade, ger liv åt och uppehåller allt och i oändligheten av MITT SJÄLV verkar från evighet till evighet, vill inte enbart bli tillfreds med detta Sitt eviga skapande i oändligheten. MIN HELIGE ANDE vill bo i en allra härligaste boning och det betyder i en fullkomlig boning för denna Min HELIGE ANDE!
12
I er människor, i er barn av MITT SJÄLV, vill JAG, HERREN GUD, ta boning! Men allra härligast skall denna Min boning i er vara! Den skall vara utrustad med alla härligheters härlighet! Ja, ni BARN AV MIN KÄRLEK, för detta har JAG, er GUD OCH SKAPARE, lagt in allt, verkligen allt i er, så att ni kan inreda Min boning i er på det allra härligaste! I oändligt många byggnadsstenar av Min FULLKOMLIGHETENS HELIGE ANDE har JAG lagt in allt i er för detta!
13
Blir ni inte lyckliga över att JAG HERREN har gjort det? Behöver JAG då fråga: Vill ni inte gå till verket att inreda Min boning åt MIG i er? Varför tvekar ni att göra det? Tror ni MIG inte?
14
Om ni inte vill tro MIG, er SKAPARE, så säger JAG er: Vik hädan från MIG och tro den som visar er gyckelbilder ända till slutet av ert jordeliv för att bevara sitt helvete på jorden. Men efter detta jordiska liv kommer ni att vara tvungna att se att ni har gått fel väg! Mitt FÖRBARMANDE med er blindhet kan då inte längre göra något annat för er än att skänka er ytterligare ett nytt liv på denna jord så att ni blir seende.
15
Men för er, Mina barn, som tror på Mitt HELIGA ORD eller börjar tro på det, öppnar JAG allt det som skall ge er förmågan att ej enbart bli en heligaste boning för MIG utan
ETT TEMPEL AV MIN HELIGE ANDE
16
Så må ni veta, Mina älskade barn, som med MIG vill gå DE HELIGA VÄGARNA av er GUD OCH HIMMELSKE FADER FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET, att JAG i begynnelsen av denna Min NÅDESKAPELSE på jorden ställde det som möjliggör för er att under ett enda jordeliv bygga ett TEMPEL AV MIN HELIGE ANDE:
ÄKTENSKAPET
17
Som ni redan hörde i denna NYA BIBEL hade ni alla i Mitt RIKE AV DEN HELIGE ANDEN den fullkomliga verkningssfären för ert själv, som man kan beteckna som det tidigare HIMMELSKA ÄKTENSKAPET. Lätt, i sanning lätt, hade JAG i Min KÄRLEK för er gjort allt, så att ni i den heliga fria viljan av ert själv av MIN ANDE kunde bygga ett EVIGT TEMPEL AV MIN HELIGE ANDE; ty fullt synliga för era andliga ögon låg i Mina himlar i er alla byggnadsstenarna av Min HELIGE ANDE! Ni började också bygga på ert TEMPEL AV DEN HELIGE ANDEN, och mången bland er stod redan inför fullbordandet. Men då lyssnade ni i stället för pä Min HELIGA STÄMMA på Min förstfödda ande Satanas självrådiga stämma, som lovade er sin himmel utan lydnad till MIG!
18
JAG HERREN prövade er och lät såväl Min förstfödda ande i all frihet göra det som behagade honom och lät även er göra det som verkade passande för er; ty friheten av varje skapad ande härrör från MIG, DEN EVIGT FULLKOMLIGE, och är därför helig för MIG och antastas inte i någon ande! Hur kunde väl en himmel vara fullkomlig och full av härligheter om friheten vore aldrig så lite begränsad!
19
Så lät JAG HERREN er hållas i er absoluta frihet, i det att JAG såg och iakttog vad ni gjorde med denna kostbara gåva från er GUD OCH SKAPARE. JAG manade blott på Mitt försynta sätt av den EVIGT RENA, HIMMELSKA KÄRLEKEN att inte lämna Mina HELIGA VÄGAR.
20
Skulle JAG, DEN EVIGA KÄRLEKEN, kanske med tordönsstämma mana Min HELIGE ANDES barn som förfogade över alla Mina härligheter? JAG SJÄLV hade missaktat MIN KÄRLEKS EVIGA HELIGA UR-LAG om JAG HERREN i Mina himlar hade uppträtt med ord där makten betonades. Min KÄRLEK av Min EVIGA HJÄRTATS URGRUNDPOL är sannerligen SANN KÄRLEK och är i Mitt RIKE AV DEN EVIGA KÄRLEKEN evigt enbart sann, renaste, heligaste KÄRLEK!
21
Ni kan skönja en fläkt av denna evigt rena, späda och heliga KÄRLEK i så oändligt många nyanser av den natur som höljer in er. Ni kan dock se den bäst i den sanna, renaste upplevelsen av KÄRLEK!
22
Och så borde ni veta att den sanna KÄRLEKEN aldrig kan paras med makt och våld; aldrig, säger JAG HERREN, ens i en fläkt av den.
23
Dessa nyanser av renaste KÄRLEK från Mina himlar återspeglas exempelvis i de skira skiftningarna av solupp- och solnedgångarna över er jord, i all blomsterprakt på er förlösningsstjärna och i oändligt många melodiska vibrationer av alla efter förlösning suckande själar såväl i er mänskliga som också er djuriska värld, men även i växt- och mineralvärlden utan att ni blir varse om detta. Mest, starkast och heligast återspeglas emellertid denna renaste, spädaste HIMMELSKA KÄRLEK i ögonen av en av Min HELIGE ANDE uppfylld människosjäl och slutligen även i de ögonblick när Min HELIGE ANDE lyser upp själsområdena av två människor som älskar varandra i den sanna himmelska glöden och låter ana att det i sanning finns någonting bortom denna jordiska värld!
24
Sådana nyanser av den rena KÄRLEKEN utgör alltid en allra skiraste fläkt av Mina himlar, sällan en beständig fläkt, då den från himlarna in i materiens förhårdnade kropp fallna anden kräver sin tribut från varje själ så länge, tills den inte är helt återfödd i Min HELIGE ANDE och därmed för all tid och evighet förlöst från bundenheterna till materiens värld.
25
Fråga er nu själva, ni barn av Min KÄRLEK som smäktar i bundenheterna till materien, hur det kunde komma sig att ni lämnade den rena Andens rike i Mina himlar, där inte enbart ögonblicksnyanser av ren KÄRLEK omgav och uppfyllde er utan FULLKOMLIGHETENS BESTÄNDIGA EVIGA KÄRLEK!
26
Kan ni fatta det, Mina människobarn? Har ni ett svar på hur ni kunde bli så blinda i Mina himlar att ni vände ryggen till den EVIGA KÄRLEKENS OCH FULLKOMLIGHETENS RIKE? Står ni inte mållösa inför det faktum att ni bytte ut Mina himlar mot helvetet på jorden? Var ligger skälet till det, det sanna skälet? Ni kan själva först avslöja det för er när ni åter blir renaste KÄRLEK. Men det är bara möjligt såvida ni helt och hållet blir återfödda i Min HELIGE ANDE! ,
27
Därför måste JAG HERREN komma till er hjälp. Hör då!

Fotnoter