Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 5 -

TREENIGHETEN / DE HELIGA SJU GUDS-EGENSKAPERNAS ordning och de sju motsvarande ur-andarna

I
två heliga grundtal står allt i den EVIGA ORDNINGEN AV MIN SKAPELSE, i »tre« och i »sju«.
48
Om något som helst skall anta form och liv måste dessa heliga ordnings- och grundtal bli inbegripna i det som skall träda ut som form och liv. Talet tre ligger redan i Min HELIGA TREENIGHET så att säga insmält kausalt och evigt. Talet sju är evigt förankrat i Mina HELIGA EGENSKAPER och måste evigt förankras i allt som vill bli likt MIG som EN AVBILD AV MITT SJÄLV!
49
Envar, han må vara ande av Mina rent andliga himmelssfärer eller själ i jordisk människoklädnad med en gnista från Min HELIGE ANDE, beger sig in i ett avskilt tillstånd från MIG, GUD, DEN EVIGE SKAPAREN, om han lämnar detta utan avseende och särskilt då, när han till och med menar sig helt kunna gå sina egna vägar utan att hålla sig till det som är Min EVIGA GRUNDORDNING! Tänk på detta, ni unga jordemänniskor, ni som stormar fram i era skenideals häftiga för-blindelse utan att se på denna Min ORDNING, då ni offrar er själva och ofta många av era medmänniskor åt helvetets kaos.
50
Ej heller vore JAG HERREN GUD. JAG vore ingen HELIG TREENIGHET och ingenting skulle leva och bestå om JAG SJÄLV inte evigt skulle vara denna HELIGA ORDNING. Ej heller skulle Min HELIGA LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN bestå eller ha sänkts ned på jorden i denna tid, om inte i Min ÅTERKOMST i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN med KLIPPAN av Min OÄNDLIGHETS VERKNINGSSFÄR, denna Min ORDNINGS HELIGA PRINCIP, vore en absolut realitet och Min HELIGA STÄMMA genom Min KÖTTSLIGA MODER MARIA och Min EVIGHETSKLIPPA PETRUS inte outtröttligt skulle göra Mina barn på denna jord förtrogna med Mina HELIGA SJU EGENSKAPER, särskilt nu genom denna NYA BIBEL!
51
Så hade det alltså varit absolut nödvändigt i Min ANDLIGA URSKAPELSE att förutom de redan tilldelade två UR-ANDARNA enligt principen för Min TREENIGHET tilldela Min förstfödda ande Satana ytterligare sju UR-ANDAR som väsenslika med Mina HELIGA SJU EGENSKAPER som är och skall vara eviga.
KÄRLEKEN
VISHETEN
VILJAN
ORDNINGEN
ALLVARET
TÅLAMODET
BARMHÄRTIGHETEN
52
Såvida ni nu för dessa sju UR-AND AR sätter in det för er välkända begreppet UR-ÄRKEÄNGLAR, kommer den himmelska hemligheten kring dessa att i någon mån vara avslöjad.
53
Det egna fria avgörandet genom den HELIGA FRIA VILJAN av Min förstfödda ande Satana skulle nu bestämma det vidare förloppet av Min skapelse. Hon bestämde sig nämligen, som ni redan har förnummit, med en kontinuerlig blick på sig själv för den egna makten och härligheten. Hon tolkade den som sin egen allmakt utan att vilja erkänna MIG, DEN EVIGE SKAPAREN, såsom ALLT VARANDES FADER! Hennes egenkärlek, kärleken till sig själv, uppfyllde slutligen så starkt hennes henne av MIG förlänade treenighetssfär, att även de henne tilldelade bägge UR-ANDARNA föll in i denna farligaste kärlek och gick förlorade för Min FULLKOMLIGA SKAPELSEVÄG; dock inte bara det.
54
Då det åt Min förstfödda ande Satana och hennes bägge UR-ANDAR hade förlänats förmågan till ständigt URSKA-PANDE såsom en för Min FULLKOMLIGA SKAPELSE nybildad TREENIGHET, så att OÄNDLIGHETEN AV MIN SKAPELSE i aldrig sinande härlighet måtte fyllas med alla verk av den EVIGA KÄRLEKEN, började nu en oändlighetssfär av självglorifierande egenkärlek bildas.
55
Det som var möjligt för MIG, DEN EVIGA KÄRLEKENS OCH ALL FULLKOMLIGHETS GUD, i Mina verk av den EVIGA KÄRLEKEN, blev möjligt för Min förstfödda ande Satana i verk av den oändliga egenkärleken; ty denna ande hade fått kraft till eviga verk i skapelsen från MIG, DEN EVIGE, som den emellertid nyttjade i egenkärlekens syfte. Den bildade sålunda undan för undan en motpolssfär till MIG, som slutligen utvecklades till en motpolsskapelse!
56
JAG HERREN såg inte overksamt på denna utveckling i skapelsen, ingalunda!
57
UR-ANDARNA av Mina SJU UR-EGENSKAPER hade under tiden på grund av sin fria vilja identifierat sig som BARN AV DEN EVIGA KÄRLEKEN och bestämt sig för att tjäna den EVIGA KÄRLEKEN i FULLKOMLIGHETEN och att följa FADERN som hade skänkt dem all makt, kraft och härlighet.
58
DÅ Mina SJU UR-EGENSKAPER är FUNDAMENTET FÖR DET EVIGA LIVET kan aldrig vid sidan om Mitt DET EVIGA LIVETS RIKE något ha evig varaktighet som skiljer sig från Min FULLKOMLIGHETS vägar. Det kan enbart bestå så länge som Min KÄRLEK, Mitt TÅLAMOD och Min BARMHÄRTIGHET, förstärkta av Min KÄRLEKSFULLA NÅD, tillåter det. Och JAG HERREN skall tillåta det så länge tills allt har återvänt till MIG, och för vilket MIN KÄRLEK ger allt, även om ett högsta offer är av nöden.

Fotnoter