Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 5 -

Det fjärde budet för det sanna, helgade äktenskapet

DET FJÄRDE BUDET för den gudomligt inriktade ordningen för det sanna, helgade äktenskapet enligt Min HELIGA VILJA. Ty utan den överallt verksamma och bevarande lagen för Min ORDNING kan varken något bestå i längden eller utvecklas högre och vidare, och så kan KÄRLEKEN varken levas utan VISHETEN eller utan den HELIGA VILJAN, ej heller utan den HELIGA ORDNINGEN!
162
Den entydigt klara huvudgrundsatsen för er människor på denna jord beträffande Min HELIGA ORDNING för det sanna, helgade äktenskapet framgår av början av ert människosläkte, i vars begynnelse JAG HERREN ställde
ett människopar
ett äkta par
av ett kött, av en själ och av en ande.
163
Och detta första människopar skulle genom det sanna äktenskapet med blicken riktad uppåt till MIG och med lydnad för MIG genom det sanna äktenskapet åter smälta samman inte enbart i den köttsliga klädnaden till en själ och till en ande utan framför allt genom lydnaden för MIG och bli en liknelse av Min HELIGA TREENIGHET, i det att den inkluderade MIG, SKAPAREN, i äktenskapets heliga, enande gemenskap, för att så i fullhet kunna bli delaktig av MIN OUTSINLIGA NÅD!
164
Det skulle vara paradiset på jorden som verkställer Min TREENIGHETS heliga skapelseprincip i det jordiska för att därigenom på det enklaste sättet åter gottgöra det tidigare fallet från Mina himlar. Ty genom den SANNA LYDNADEN som är KÄRLEKEN UTÖVER ALL KÄRLEK och genom vilken Min ALLENARÅDANDE HELIGA OCH FULLKOMLIGA VILJA uppfylls, skulle det första människoparets paradisiska äktenskap ha blivit begynnelsen av heliga, förlösande äktenskap under hela människosläktets fortsättning! Människobarnens äktenskap hade blivit förlösningsäktenskap i ett stadigvarande paradis på jorden - himmelen på jorden. Då de ständigt hade MIG, SIN GUD, SKAPARE OCH HIMMELSKE FADER för ögonen hade i dessa himmelska äktenskap de egenskaper som härrör från egensinnet och som framkallade andarnas fall ur Mina himlar undan för undan upplösts på det kärleksfullaste, verksammaste och heligaste sätt. Paradiset hade blivit ett himmelskt, fortlöpande och varaktigt tillstånd på jorden och jorden som förlösningsstjärna hade snabbt fyllt sitt syfte att ha möjliggjort och uppnått återförandet av allt fallet till Mina himlar!
165
Men på detta sätt drog, som ni vet, olydnaden av det första äkta paret av människosläktet med sig den självförvållade utvisningen ur paradiset , vilket är liktydigt med att GUD, DEN EVIGT FULLKOMLIGE, varken kunde börja en förlösningsperiod eller skapa en ny mänsklighet med olydiga människor, att alltså följderna av olydnaden måste bäras med alla sina medföljande konsekvenser! Detta är GUDS RÄTTVISA som kommer till uttryck i RÄTTVISELAGEN OM SKULD OCH BOT som måste bevara Min skapelse för det totala fallet in i ofullkomligheten.
166
Ingen människa kan och får emellertid beklaga sig över att orättvist behöva lida på grund av det första människoparets olydnadsfall. Ty Ni må veta att er GUD OCH SKAPARE är helig, evigt helig genom SIN EVIGA FULLKOMLIGHET och orättvisa är en egenskap som aldrig finns i fullkomligheten, inte ens i ringaste omfattning!
167
Ty i det första människoparets fria vilja var också de egenskaper av egensinnighet förstärkta, vilka tidigare i Mina himlar förorsakade brytningen med MIG och medförde fallet från Mina himlar, alltså de egensinniga egenskaperna hos alla fallna andar, alla fallna barn av Mitt FADERSHJÄRTA, till vilka även du hör som läser detta!
168
Så konfronterades den första människan med fri vilja på denna jord enligt Min HELIGA VILJA med den första prövningen i lydnad att i ett till jorden nedsänkt paradis vara ett lydigt människobarn i livsgemenskap med en ur detta skapad kropps-, själs- och andepartner, en kvinna, och att bevisa att LIVETS NÅD varseblivs med blicken ständigt riktad uppåt till MIG och Min HELIGA VILJA hörsammas för att kunna bli delaktig av Min EVIGA KÄRLEK!
169
Ni människor i denna tid står nu genom denna Min NYA BIBEL i ett liknande NÅDENS ÖGONBLICK som fordom Adam och Eva som första människopar och äkta par på denna jord, nämligen att nu kunna bevisa om ni menar allvar med att enligt Min HELIGA VILJA medverka vid skapandet av en ny mänsklighet på denna jord eller om ni också vill gå miste om Min NÅD, vilket skulle innebära att hemfalla åt domen.
170
Ni har det dock lättare än det första människoparet; ty JAG HERREN har för er alla genom Min JORDISKA VANDEL I JESUS KRISTUS och Min KORSFÄSTELSEDÖD PÅ GOLGATA utplånat er urskuld på grund av avfallet från Mina himlar. JAG har alltså tagit ifrån er den tyngsta skuldbördan, så att ni enbart behöver göra en sak, nämligen genom att följa Min HELIGA VILJA upplösa era efterföljande synder i ett sant, helgat äktenskap och genom Min NÅD och FÖRBARMANDE HJÄLP skapa er detta paradis på jorden, ur vilket det första människoparet och äkta paret på grund av sin olydnad måste förvisas!
171
MIN HELIGA LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN och denna MIN NYA NÅDEBIBEL möter er för att så lätt och så fort som det överhuvud taget är möjligt nå detta paradisiska mål på jorden.
172
:Börja då med det sanna äktenskapet som är helgat av MIG, om dessa BUD av Min KÄRLEK och Mitt FÖRBARMANDE hörsammas! JAG HERREN har gjort klart för er huvudgrundsatsen för Min ORDNING att det sanna, helgade äktenskapet enbart kan vara ett engifte! Visserligen har denna huvudgrundsats tagits upp i lagstiftningen för de folk som kallar sig för kristna, hur det dock ser ut i praktiken i era äktenskapliga liv vet ni alltför väl. Ni tillbakavisar icke ens Min motpols snaror som har bringat er på fall till den grad att huvudgrundsatsen för Min HELIGA ORDNING för det sanna, helgade äktenskapet, engiftet enligt Min HELIGA VILJA, riskerar att genom er människor i denna tid helt hemfalla åt upplösningen!
173
Från MIG, er GUD och SKAPARE av himmelen och jorden, har allt utgått i fullkomlighet och för evigt skall allt som framgår av MIG eller genom MIG vara fullkomligt!
174
Denna eviga HELIGA SANNING använd på er människor och ert äktenskapliga liv måste säga er att äktenskapets fullkomliga ordning enbart är skönjbar genom MIG och att enbart JAG HERREN GUD, kan uppenbara för er huruvida äktenskapet enligt Min FULLKOMLIGA ORDNING är rättmätigt.
175
Ehuru JAG redan har uppenbarat mycket för er i denna NYA BIBEL, vilket aldrig tidigare har hänt på jorden i denna klarhet, gör JAG ytterligare något för att rädda er och åter leda er tillbaka till Mitt FULLKOMLIGHETENS RIKE.
176
Att JAG HERREN ofta kallar er människor för »Mina barn«, ja »BARN AV MIN KÄRLEK«, borde tillräckligt tydligt poängtera att JAG HERREN har skapat er, avlat er! Men varigenom, med vem?
177
JAG säger er: I Min EVIGA KÄRLEK har JAG, er GUD, avlat er! JAG uppenbarade för er också att KÄRLEKEN är MITT EVIGA URTILLSTÅND, att Min EVIGA KÄRLEK emellertid även uppvisar en URGRUNDPOL och att utan denna URGRUNDPOL ingen KÄRLEK kan strömma ut från Mitt FADERSHJÄRTA från evighet till evighet.
178
Så är den EVIGA FORTPLANTNINGEN i Min skapelse enbart möjlig genom den absoluta eviga ENHETEN av er HIMMELSKE FADER med SIN HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN, varigenom det är skönjbart för varje vaken människosjäl att er EVIGE HIMMELSKE FADER har Sin »kvinnliga« princip vilande och verkande INOM SIG!
179
Om JAG, HERREN GUD - för vilken allt är möjligt eftersom KÄRLEK OCH VISHET INOM MIG är den fullkomligaste enhet - flyttar ut MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN ur MIG för ett speciellt skapelsesyfte utanför MITT SJÄLV, så förlöser JAG med och genom DEN, som är MIN ALLRA-HELIGASTE!
180
Ni må nu veta att JAG HERREN OCH SKAPAREN i ur-begynnelsen av Min skapelse skapade andar lika MIG - eller ännu klarare uttryckt - andar lika OSS ur MITT FADERSHJÄRTA genom MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN som - vid sidan om Min förstfödda ande Satana - skapades som UR-ÄRKEÄNGLAR i begynnelsen av Min ANDLIGA SKAPELSE! Genom detta avslöjande får även för er motsvarande gamla bibelord sin belysning, vilket hittills knappast tolkats riktigt av någon bibelkunnig.
181
Dessa som MINA UR-EGENSKAPER i liknande fulländning av MITT SJÄLV skapade ur-andar är som UR-ÄRKEÄNGLAR GRUNDPOLER AV MINA VILJEEGENSKAPER, och lade därigenom så att säga grunden för Min SKAPELSE för all evighet.
182
Men JAG HERREN, DEN EVIGE HIMMELSKE FADERN ville även ha EGNA BARN, BARN AV MIN EVIGA KÄRLEK, som av egen fri vilja och av KÄRLEK till MIG vill bli AVBILDER AV MITT SJÄLV.
183
Och så trädde otaliga barn - BARN AV VÅR KÄRLEK -alla såsom ÄNGLAR AV VÅR EVIGA KÄRLEK ur MIG och Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN ut i skapelsen! Men alla dessa BARN AV VÅR KÄRLEK skulle genom den i sanning verkande KÄRLEKEN utveckla sig till en LIKHET OCH AVBILD AV MITT SJÄLV såväl till VÅR GLÄDJE som även till deras glädje! Då de skulle komplettera varandra fick de i lika mån med sig VÅR HERRES OCH FADERS »manliga« princip och den »kvinnliga« principen av den evigt födande URGRUND-POLEN AV DEN EVIGA KÄRLEKEN! Det innebar att dessa HELIGA SKAPELSEPRINCIPER evigt födande berikar Min oändliga skapelse. Att detta skedde och evigt sker, bara med den skillnaden att det i Mitt HIMMELSKA RIKE AV DEN EVIGE ANDEN försiggår på ett annat sätt än på er materiella jord, borde vara begripligt för envar.
184
Av denna uppenbarelse kan ni också förstå att MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN samtidigt är MODERN INOM MIG, GUDS MODER, och genom det som JAG I MIN NÅD gjorde genom att flytta ut Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN till er förlösningsjord för ert hemförande till Mina himlar, är HON också er FÖRLÖSNINGSMODER i denna tid!
185
Allt detta måste JAG HERREN uppenbara för er så tydligt som det bara är möjligt, så att ni människor i denna tid med så stor avvikelse från Min HELIGA VILJA skall kunna se och helt uppfatta den sanna, heliga meningen med era äktenskap.
186
Så må ni alltså förstå att ett sant äktenskap enbart kan levas och helgas som engifte; dock inte blott efter lagens bokstav utan för evigt i er GUDS OCH SKAPARES HELIGE ANDE och HANS HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN!
187
Ty det som redan framgick ur MIG som väsensskilt, alltså som »manligt« och »kvinnligt« i Mina himlar och vilket skall ena sig till AVBILDER av Mitt SJÄLV, är på er jord satt som »man och kvinna«, och enbart i HELGANDET av detta ENANDE som ett enda kött, som en enda själ, som en enda ande, kan den fullkomliga AVBILDEN av Mitt SJÄLV uppnås, aldrig på annat sätt!
188
I vart och ett av er, ni Mina KÄRLEKENS barn av er HIMMELSKE FADER ur HANS HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN, har viljan och längtan från Mina himlar lagts att utföra detta! Den för vilken dessa egenskaper är främmande må särskilt ofta och med hela sin KÄRLEK se upp till MIG, och be MIG att inom honom väcka denna rena längtan från Mina himlar och denna heliga vilja. Ty dessa himmelska egenskaper ligger enbart fördolda inom honom av de mångfaldigaste skäl. I den individ där dessa egenskaper emellertid träder fram för starkt över det rätta måttet, så att han inte förmår att behärska sig och beträder den rena kärlekens avvägar eller efter kort tid bryter det med goda bedyranden ingångna engiftet, borde ha klart för sig att han behöver Min NÅD och HJÄLP speciellt för att förlösas ur det tillståndet. För sådana människobarn borde denna Min NYA BIBEL sannerligen bli det dagliga brödet!
189
Så får det sanna engiftet i sin heliga konsekvens bli det höga målet för er jordiska tillvaro om det skall bli LJUS på er jord, och ett människosläkte skall uppstå som ej längre är Min motpol och dess helvete på jorden till lags! Även de folk på denna jord som inte en gång har förankrat principen för detta engifte i lagen borde hädanefter i allt rätta sig efter denna NYA BIBEL.
190
För att engiftet fullkomligt skall kunna levas efter Min HELIGA ORDNING och i sin helhet helgas av MIG, gäller det emellertid att dessutom beakta och uppfylla åtskilligt!
191
När, så kommer ni unga människobarn att fråga, har det ögonblick inträffat att ni kan ingå äktenskap enligt Min ORDNING? JAG HERREN sade redan att ni blir ledda direkt genom MIG, såvida det är er strävan att bli ett TEMPEL FÖR MIN HELIGE ANDE. Låt er då ledas när ni har stigit in i denna heliga strävan! Ni må dock redan i förväg ha klart för er att det är emot Min ORDNING att vilja tvinga fram ett giftermål utan att de självklara förutsättningarna för det nu en gång nödvändiga säkerställandet av levnadsexistensen på denna förlösningsjord har skapats. Visserligen sade JAG i mänsklig klädnad som JESUS KRISTUS att ni ej behöver bekymra er för morgondagen, dock menades med detta inte att lägga era händer i skötet; ty den andliga innebörden av detta JESUS-ORD måste fattas i sitt djup, annars hade det motsagt det bibliska ordet att ni skall äta ert bröd i ert anletes svett.
192
Och så måste ni manssjälar, på samma sätt som JAG HERREN under Min jordiska vandel lära er ett yrke, och med all grundlighet och KÄRLEK och med blicken riktad uppåt på MIG utöva det för att i sanning välsignat kunna föra ett äktenskap i hamn, på samma sätt som det även för er kvinnosjälar måste vara ett heligt åliggande att lära er allt det som är nödvändigt för att i ett av MIG välsignat äktenskap kunna vara en omtänksam moder och husmor. Sker detta, så behöver ni människobarn i sanning ej ängsligt bekymra er för morgonda-. gen; ty då, men först då, är JAG HERREN tillstädes som DEN som leder er vist utan att ni lider brist på allt som är av nöden!
193
Så må ni även veta att ett äktenskap i slentrian aldrig kan bestå inför Mitt HELIGA ANLETE och under inga omständigheter skall välsignas och ledas! Där emellertid en strävan är skönjbar att i allt leva rättmätigt efter Min ORDNING, då öppnas även källorna till Mina GÅVOR ur Min OUTSINLIGA EVIGA RIKEDOM i rätt mått!
194
Mina KÄRLEKENS BARN skall och kommer att ha allt de har behov av, om de följer MIG i brinnande KÄRLEK och uppfyller Min HELIGA FULLKOMLIGA VILJA i allt!
195
Så kan ni sannerligen leva utan jordiska bekymmer om ni enbart har ett bekymmer, att fullkomligt utvecklas enligt Min ORDNING och Min HELIGA VILJA!
196
Beträffande den sig enande KÄRLEKEN i det sanna, helgade äktenskapet innebär detta att lyfta KÄRLEKEN till MIG in i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN! Och det betyder att inte frossa i kroppens vällust utan att själv helga den äktenskapliga KÄRLEKEN genom de genom MIG renade sinnena! Det skall - såsom redan sagts - enligt Min HELIGA VILJA i det sanna äktenskapet byggas ETT TEMPEL FÖR MIN HELIGE ANDE!
197
JAG HERREN sade redan i början av detta kapitel genom MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN till er manssjälar:
198
Helig är er könssäd och borde enbart läggas i ett käril som är redo att med er knäböja inför MIG, HERREN I MIN KÖTTSLIGA MODER MARIA, och bedja om Min HELIGA VÄLSIGNELSE för er förening i den sanna, rena KÄRLEKEN!
199
Jag tillägger dessutom att detta är absolut nödvändigt för att helga äktenskapet och uppfylla dess fullkomliga mening och syfte!
200
Så knäböj bedjande inför MIG, HERREN i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN inför varje förening, så att JAG kan lägga in i ert hjärta och i era sinnen vad som är rättmätigt inför MIG, er HIMMELSKE FADER JESUS, så att ni inte faller in i det sataniska och er förening i tillräckligt stor utsträckning baserar sig på ren KÄRLEK, blir ett veritabelt sammansmältande av himmelska egenskaper, varigenom med blicken riktad uppåt och fäst vid MIG I MIN EVIGA URGRUNDPOL AV KÄRLEK, det blir förlöst som måste förlösas och lyftas in i Mitt FULLKOMLIGHETENS LJUS, så att ni kan bli ett TEMPEL FÖR MIN HELIGE ANDE!
201
Så skall frukten av er rena KÄRLEK som fortplantar sig, enbart vara i sanning välsignad, om ingenting föds i den som är lägre aspekter av driftslivets enbart sinnliga tillfredsställelse. Det kan då åt denna rena frukt av er helgade KÄRLEK ges en själ som längtar efter en upplyft-ning och genom er rena helgade KÄRLEK kan det sannerligen bli ett sant BARN AV MIN EVIGA KÄRLEK!
202
Tänk på, NI BARN AV MIN KÄRLEK, att ni själva skapar förutsättningarna för utdelningen av Min VÄLSIGNELSE genom era tankar och handlingar! JAG, HERREN GUD, DEN EVIGT FULLKOMLIGE, är omutlig! På samma sätt som det inte finns någon bak- eller sidodörr in i Mina himlar genom vilken man kunde smita in, så finns det heller ingenting, absolut ingenting, säger JAG HERREN, för att uppnå Min HELIGA VÄLSIGNELSE på något annat sätt än enbart genom uppfyllelsen av Min HELIGA VILJA. Det finns inför MIG ej någon kurragömmalek av själen för att dölja dess verkliga tankar, ej heller kan ceremonier föranleda MIG att ge Min HELIGA VÄLSIGNELSE till någon eller något utan att man är lydig mot Mitt HELIGA ORD. Ej heller föranlåter procedurer av religiösa fanatiker MIG att förbigå de EVIGT HELIGA LAGARNA för Min VÄLSIGNELSE!
203
Enbart den blir delaktig av Min HELIGA VÄLSIGNELSE som lever eller åtminstone försöker att på fullt allvar leva KÄRLEKEN UTÖVER ALL KÄRLEK, så som det är möjligt för honom på grund av sin nuvarande mognad!
204
Tänk på detta städse, NI BARN AV MIN KÄRLEK, alldeles särskilt i äktenskapet, om det skall vara välsignat och helgat!
205
Min VÄLSIGNELSE flyter emellertid till er till fullo såvida ni lever KÄRLEKEN UTÖVER ALL KÄRLEK, LYDNADEN, och därmed den rena, heliga KÄRLEKEN i era äktenskap!
206
Så förena er enbart efter en ytterst ödmjuk gemensam bön med blicken riktad uppåt till MIG i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN! Kalla på MIG I KÄRLEKENS DROTTNING att vara hos er i Min HELIGE ANDE, på det att alla era tankar blir renade och helgade; ty JAG sade redan genom MIN KÖTTSLIGA MODER MARIA, att den avlande säden är helig och på så sätt är fortplantningens mysterium inte enbart heligt utan det är ytterst heligt!
207
Därför må ingen förena sig med sin utvalda partner utan den heliga viljan till fortplantning, annars lever ni äktenskapet för otuktens skull!
208
Ty JAG HERREN, er SKAPARE av allt som är heligt inom er, säger till er, barn av Min KÄRLEK:
209
Även om ni förenar er utan den heliga viljan att avla ett människobarn, så måste ändå er förening vara en helig, ja, en allra heligaste fortplantning! Ty ni må veta: I er förening kan ni inte enbart frambringa en livsfrukt utan ni kan redan förbereda den EVIGA KÄRLEKENS himmelska renhet för alla som genom er längtar efter ett prövnings- och förlösningsliv i en ny mänsklig klädnad för att kunna stiga upp högre till Mitt RIKE AV DEN EVIGA FULLKOMLIGHETEN! Ni kan och skall även genom den genom MIG välsignade renheten av era tankar i den heliga föreningen själva välsignande föda de förlösande tankar och krafter för allt det som är skuldsatt och bundet i Min motpols bojor!
210
Så uppenbarar JAG nu för er vad ni hittills inte har kunnat veta, eftersom JAG, HERREN GUD, ännu icke har talat så till er barn av Min KÄRLEK, om detta i sanning heliga ämne som här genom denna Min NYA BIBEL:
211
Det finns i människan inte bara ett fortplantningssystem och -mysterium för den mänskliga fortplantningens skull, utan det finns i människan ytterligare ett fortplantningssystem och -mysterium av den HELIGE ANDEN, vars renaste, heliga säd genom Min HELIGA NÅDEGNISTA vilar i varje människas hjärta och ej enbart väntar på sitt uppväckande och sin utveckling utan även på sin fortplantning.
212
Ty - så uppenbarade JAG HERREN redan - Min HELIGE ANDE är DET ALLT GENOMTRÄNGANDE, DET EVIGT BEVARANDE, DET EVIGT SKAPANDE OCH DET EVIGT SIG FORTPLANTANDE i och genom KÄRLEKEN! Så kan JAG, SKAPAREN, sannerligen inte nöja MIG med att i det fallna, i materien, enbart det fortplantas som är andens och själens materiella, kroppsliga hölje utan det är Min VILJA att även det fortplantas med den högsta intensiteten som är detta ALLT GENOMTRÄNGANDE, EVIGT BEVARANDE, SKAPANDE OCH SIG FORTPLANTANDE: DEN HELIGE ANDEN!
213
Så ligger det för den sig fortplantande HELIGE ANDEN ett sådant underbart, hemlighetsfullt fortplantningssystem i er människobarn som ni ännu inte är i stånd att fatta och som överstiger era sinnesbegrepp; ty ni fattar ju inte ens er kropps UNDER som ett TEMPEL AV MIN HELIGE ANDE! Att JAG emellertid uppenbarar detta för er är NÅD för er räddnings och er uppstignings skull, på det att det skall gå en rysning genom er - såvida ni ännu ej till fullo har hemfallit åt den andliga döden - när ni förenar er med er partner med vilken ni enligt Min HELIGA VILJA skall bli en enda kropp, en sammansmält själ och en enda ande!
214
KÄRLEK, enbart KÄRLEK, den renaste, ödmjukaste, barmhärtigaste och glödande JESUS-MARIA-KÄRLE-KEN är emellertid den enda födande impulsen till att fortplanta Min HELIGA ANDES NÅDEGNISTA i er!
215
Så skall ni väl så småningom begripa i ett sakta gryende av er i Min HELIGE ANDE vaknande själ, varför JAG HERREN har bjudit er - så ni vill bli Mina SANNA KÄRLEKENS BARN - att bedja i knäböjande ödmjukhet inför MIG, HERREN i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN, innan ni förenar er till det HELIGASTE, vdket sannerligen är en högsta NAD av Mina NÅDEGÅVOR som ni hittills missaktade, förvrängde och ofta drog ned i djupet och som enbart väldigt få anade att det var heligt!
216
Så skall MIN EVIGA KÄRLEKS HELIGE ANDE brinna i er med glöd dock inte på grund av längtan efter köttet av andens förgängliga hölje! Är detta fallet så helgas även det köttsligt materiella av den mänskliga klädnaden och den inneboende själen lyftes av DEN SANNA KÄRLEKENS ANDE i stället för att bli neddragen i avgrunderna av det materiellt förgängliga som är dödens udd!
217
Det är i denna insikt, att i er förening i första hand ANDEN borde förenas MED ANDEN, som DEN SANNA KÄRLEKEN helgas; föreningen av ett människopar i Min HELIGE ANDE. Fortplantningsprocessen lyftes in i Min HELIGE ANDES rena sfärer och förlöses från det avtrubbande driftslivet, och alla härligheter av Min HELIGE ANDE kan i enlighet med graden av renheten och heligheten av dem som förenar sig, flyta in i frukten av det människoliv som bildas, så att frukten av er förening inte längre uteslutande är ett foster utan en frukt av Min HELIGE ANDES FULLKOMLIGA KÄRLEK!
218
Detta är ORDNINGEN FÖR MIN HELIGA VILJA för alla människobarn som i äktenskapet vill upprätta ett TEMPEL FÖR MIN HELIGE ANDE åt sig med målet att bli AVBILDER AV MITT SJÄLV!
219
I denna HELIGA ORDNING är föreningen av dem som parar sig rättmätig och kysk inför Mitt HELIGA ANLETE närhelst JAG HERREN anger detta i de så renade och helgade hjärtan av Mina barn som älskar varandra rättmätigt och heligt, vilka i denna lydnad då även är sanna BARN AV MIN KÄRLEK!
220
Det är självklart att det inte bör och inte får sättas upp skrankor av något slag, och den som sätter upp sådana bryter mot Min ALLENARÅDANDE HELIGA VILJA, som ej skänkte er människobarn äktenskapet för horets skull utan för fortplantningen av Min HELIGE ANDE på jorden i BARNEN AV MIN KÄRLEK, så att det blir LJUS i alla hjärtan och själar.
221
Ty LJUS blir det redan i varje själ som börjar läsa denna Min NYA BIBEL och följa Mina HELIGA BUD. Men ännu mera LJUS blir det i varje människosjäl när den riktar sina blickar mot sin livspartner på denna jord med heligt allvar för att inte förenas för sinnesuppfyllelsens skull utan för att förenas för den fullkomliga KÄRLEKENS skull i Min HELIGE ANDE! Då flyter Min HELIGE ANDES LJUS in i den sålunda välsignade frukten för den nya människans tillblivelse med alla egenskaper av det himmelska, och undan för undan återfödes de till köttet och materien bundna själarna i Min HELIGE ANDE!
222
Sannerligen, detta är då äktenskapen som slutes i himmelen, varmed inte menas någon himmel på andra sidan utan det himmelska tillståndet av den sanna, fullkomliga KÄRLEKEN, som varje äkta par kan tillkämpa sig, om det strävar efter att förena sig med MIG, HERREN ER GUD OCH SKAPARE, vars EVIGA TILLSTÅND är »KÄRLEKEN«, som ni har förnummit i denna NYA BIBEL.
223
Sträva då efter dessa Himmelska äktenskap som inför MIG HERREN är fullkomligt rättmätiga och som JAG skall välsigna med Min NÅD i övermått, så att de inte enbart blir fruktbara för förökningens skull, utan att de även blir fruktbara genom Min HELIGE ANDE, så att de ur KRAFTEN av Min HELIGE ANDE kan skänka detta människosläkte barn med egenskaperna av Min EVIGA FULLKOMLIGHET!
224
Enbart så uppfyller då dessa sanna äktenskap som Himmelska äktenskap MÅLET för den HELIGA VILJAN för Min skapelse, att människorna på denna jord skall bli AVBILDER av Mitt SJÄLV!
225
Så vänd er, ni människobarn, bort från djävulskarusellen »sex« av Min motpol, som skakar om era sinnen och egenskaper som skall vara heliga, så till den grad att ni redan nu inte längre vet vad som är er sanna bestämmelse som människa på denna förlösningsjord och vad som är rätt inför er GUD OCH SKAPARE!
226
Ty ni är och förblir inte bara medskyldiga till denna mänsklighets elände, säger JAG HERREN, utan ni bär huvudskulden till allt elände på denna jord, om ni icke leder denna djävulskarusell till ett stillestånd. Det får era sinnen att rasa till den grad, att ni ej längre har kontroll över era sinnen och heligaste egenskaper och sätter Mina LAGAR FÖR DEN HELIGA ORDNINGEN för människans tillblivelse genom fortplantning för hennes uppstigandes skull ur kraft!
227
Om ni emellertid inte distanserar er från denna djävulskarusell, så måste JAG HERREN låta domen komma över er som fordom i Hanok och Sodom och Go-morra!
228
Det ligger nu i er hand att avstyra en sådan dom från er, då JAG HERREN i Mitt FÖRBARMANDE och i Min KÄRLEK skänker er denna NÅDEBIBEL, som numera leder er in i allt det som inte enbart skall rädda er ur denna djävulskarusell utan en gång för alla skall lyfta er in i Mina himlars LJUS!
229
Lätt kan ni se vad som kommer från denna djävulskarusells sinnliga gift. Ni behöver bara bege er in i hjärtats stillhet och åkalla MIG i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN, så skall JAG HERREN låta Mitt HELIGA LJUS flyta in i era sinnen, på det att ni i allt ser vad som kommer från Min motpol och vad som kommer från Mina himlar!
230
Aldrig - icke ens med en tillstymmelse - kommer något från Mitt FULLKOMLIGHETENS RIKE som binder er ännu fastare till materien än vad som hittills har varit fallet! Beträffande ert äktenskapliga liv kan aldrig något ur GUDS FULLKOMLIGHET förmå er att handla så, att ni faller allt djupare ned i köttets syndighet!
231
Skärp således era sinnen genom Mitt HELIGA JESUS-MARIA-LJUS och rena dem därigenom ända till fullkomlighet! Så kommer ni exempelvis att se förslagenheten hos Min motpol i all »sexuell upplysning«, i vilken allt förhärligas som förstärker sinnenas fixering på det tygellösa begäret och godtyckligt hindrar fortplantningsprocessen utan att blickarna av de frammognande människobarnen det minsta riktas på Min GUDOMLIGA ORDNING och på LIVETS HELIGHET.
232
Den som lär ut begären av den ohämmade sinneslusten propagerar och bejakar styrandet av fortplantningsprocessen av mänskligt liv efter eget godtycke och vill förhindra den heliga befruktningen i moderlivet och den som dessutom gör affärer med denna djävulskarusell, försyndar sig på det djupaste inför Mitt HELIGA ANLETE och mot Min EVIGA ORDNING och kommer att skörda det som skall och måste vara den fruktansvärda lönen för detta!
233
Därför sade JAG HERREN redan inledningsvis genom MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN att nöden är stor bland dem som skändades på grund av begäret hos dem som har sjunkit djupare än djuret!
234
Då vid varje förening, som enbart är inriktad på självtillfredsställelse och vällust, de subtilaste strömmarna av Min KÄRLEKENS HELIGE ANDE är frånkopplade, kan det himmelska aldrig flyta in i dessa själar och i det avlade blivande livet och Min HELIGA VÄLSIGNELSE kan inte bli verksam; ty det driftsbetonade behärskar dessa själar eftersom de enbart förenas för begärets skull och enbart lever ut det som den obehärskade längtan av föreningsdriften fordrar som tribut i tygellösheten. Sannerligen, det vore bättre för sådana begärssjälar och för hela mänskligheten om de aldrig skulle avla någon livsfrukt, men då skulle sådana själar evigt stå kvar på den nivå som ligger under djurets, som enligt sin art lever enligt MIN ORDNING. Och så måste sådana själar, som nu speciellt här genom denna NYA BIBEL, få tillfälle att vända sin blick till MIG och bli fria från blotta sinneslusten.
235
Hur fruktansvärda verkningarna av varjehanda drifts- och begärsliv mellan man och kvinna är, ser ni ju runt omkring er. Se bara på det med den rätta blicken och fall ej in i själv-bedräglig blindhet och skönmåleri, ty vare sig det gäller hospital, vanföreanstalter eller kriminalitet, omstörtande verksamhet eller krig, allt går i huvudsak att föra tillbaka till det otyglade och ovälsignade driftslivet under missaktning av Min HELIGA ORDNING! Så är de själars nöd förfärlig som föddes till detta jordeliv såsom sannerligen arma själar genom driftslivets blotta verkan utan den sanna KÄRLEKEN vid fortplantningen och vilka kommer att fortsatta att födas i detta själsarmod ända till den dagen då en gång djävulskarusellen »sex« kommer att stå stilla!
236
Hela mänskligheten kommer att lida av det ovälsignade renodlade driftslivet och ännu mer än hittills dra på sig följderna av bristande behärskning, sinneslust, våldtäkter och dylikt; ty vid en föreningsakt utan att blicken riktas uppåt till MIG, DEN EVIGT FULLKOMLIGE, sträcks ej handen ut till MIG utan till Min motpol och dess helvete, vilket - som ni ser - redan så gott som hela världen är underdånig!
237
I denna alarmerande tid framträder nu denna Min NYA BIBEL som det allena verksamma räddningsankaret för er människobarn, som JAG så ofta betonar av ett sannerligen heligt skäl; ty ni kan ännu rycka runt rodret av ert fria levnadsskepp för att ej helt slitas ned i helvetet och kunna stiga upp till Mitt RIKE AV DEN EVIGA KÄRLEKEN! Så gör det, ropar JAG HERREN åter till er!
238
Ty i den helgade och välsignade föreningen av de partner som smälter samman med blicken riktad uppåt till MIG i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN blir genom Mitt VÄLSIGNANDE FLUIDUM av Min HELIGE ANDE den avlade människofrukten genomglödgad och innehåller och utvecklar allt det i rätt mått som är EGENSKAPERNA av er GUD själv: KÄRLEK, VISHET, VILJA, ORDNING, ALLVAR, TÅLAMOD OCH BARMHÄRTIGHET!
239
Stort, omåttligt stort är ansvaret för er, Mina KÄRLEKENS BARN, ni som redan går vid Min HELIGA HAND och för er alla, som nu genom denna NYA BIBEL av Min NÅD och BARMHÄRTIGHET har blivit väckta och kallade att följa MIG! Omåttligt stort är ert ansvar, därför att ni genom det onda som denna mänsklighet genom missaktning av Min HELIGA ORDNING själv har ådragit sig, är uppmanade att mer än i normala tider göra en hel insats, såsom JAG här genom undervisning och förmaningar lägger er om hjärtat!
240
Ty just när det gäller det äktenskapliga livets levnadssektor måste ni föregå med allra bästa exempel! Ni måste leva äktenskapen så heligt som de en gång skall levas i Mitt NYA JERUSALEM på jorden. Ni måste dock i dessa era äktenskap även ta på er synnerligen stora förlösningsbördor för att hjälpa till att lyfta den genom synden djupt skuldsatta mänskligheten ut ur Min motpols träsk!
241
Ingenting får avhålla er från att vara med om att bära det som JAG HERREN lägger på er genom MINA HIMLARS DROTTNING, vilken själv som Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN åter har tagit på sig mänsklig klädnad för att denna gång tillsammans med MIN KLIPPA förlösa den tyngsta blodsskulden efter MIN KORSFÄSTELSEDÖD och MIN UPPSTÅNDELSE och därmed utplåna den för alla tider. Dessutom åligger det HENNE att bära era fel och svagheter så länge tills ni så att säga har blivit mogna att verka på denna jord som självständiga lärjungar av MIN KÄRLEK!
242
Den av er som ännu står inför ett giftermål och är beredd att följa Min HELIGA VILJA, skall genom Min LEDNING OCH NÅD efter en prövotid av sitt allvar och sin lydnad att uppfylla Min VILJA, få sin sanna livspartner och skall ej blott vara vittne för Min HELIGA LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN i denna tid, utan medförlösare i denna mörkrets värld och medgrundare av DET NYA JERUSALEM på jorden!
243
Men den av er som redan står mitt i ett äktenskap kan likaledes bli förebild för allt fallet i denna värld, om han efter det här uppenbarade har viljan att inrikta allt efter dessa HELIGA BUD.
244
De ogifta bland er har såtillvida lättare att följa Mina HELIGA BUD på fullt allvar och med all konsekvens, eftersom de icke har så mycket bundet att lösa upp som de andra, såvida de inte redan har försyndat sig mot Min HELIGA ORDNING. JAG HERREN lägger er därför om hjärtat: Omgärda er med tålamod, se oavbrutet upp till MIG i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN och arbeta oförtrutet på er mognad till fullkomlighet och JAG skall välsigna er och leda er högst underbart tills ni då genom Min Nåd har blivit sammanförda med den sanna partnern för ert nuvarande jordeliv!
245
Därför lev KÄRLEKEN i fullkomning av Mina HELIGA BUD i det att ni kompletterar varandra i sanning och bär upp varandra med era egenskaper och låter i den dagliga bönen på knä inför Mig, HERREN i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN, visa er vad som ännu måste läggas av, övervinnas och ändras. Och så låt i allt och särskilt i den heliga föreningen, önskan att vara ett med Min HELIGE ANDE i er överväga, så att denna kan genomflöda och uppfylla er i den välsignade fortplantningen av nytt liv för DET NYA JERUSALEM på jorden!
246
De rätta inskränkningarna i er heliga förening kommer er vilja att ålägga er så, som det är riktigt för att ni skall kunna mogna till AVBILDER AV MITT SJÄLV inför Mitt HELIGA ANLETE, när ni ser upp till MIG i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN!
247
Och vidare ger JAG HERREN er ännu ett allra viktigaste råd av MIN KÄRLEK och NÅD:
248
Genom er fria vilja som beviljats er av MIG, är ni sannerligen »Min skapelses krona« och kan och bör därför stå skyhögt i allt över djurriket, vars fortplantningsdrift hålles i rätt ordning genom en inneboende strängt utriktad periodi-citet. Den av er fortplantningsförmåga förorsakade driften till komplettering och fortplantning är emellertid inte underkastad den ringaste styrning och inskränkning och är absolut fri! Det är först genom denna frihet ni har, att själva behärska era tankar och er vilja, som JAG HERREN, som är den absolut fullkomliga friheten och därför GUD, möjliggör för er, ni Mina KÄRLEKENS BARN, att höja er över alla andra skapade varelser och bli AVBILDER av Mitt SJÄLV!
249
Inrikta därför genom er fria vilja er sammansmältnings- och fortplantningsdrift som Mina EVIGA OCH FULLKOMLIGA KRAFTER åstadkommer i er, på MIG, er GUD OCH SKAPARE, så kommer ni, vare sig man eller kvinna, att bli fria, fullkomliga behärskare av er vilja!
250
Det är detta som det HELIGA ORDET i hela sin omfattning innehåller: »... så skall Jag giva dig livets krona !« Och denna »livets krona« är den fullkomliga saligheten i allt som ligger berett för envar som förnekar sig själv och mottar MIN HELIGE ANDES VÄLSIGNELSE!
251
Era äktenskap, fullföljda enligt Min HELIGA VILJA, är den underbara NÅDEGÅVAN av er GUD OCH HERRE att kunna fullgöra allt detta! Välsignade blir ni redan i förväg efter omfattningen av er vilja som följer Min, så snart som ni bemödar er om det med det djupaste heliga allvaret. Och så gläd er åt detta, hur JAG HERREN jämnar era vägar till det HÖGSTA för er och leder er!
252
Så är det uppenbart för er, ni barn av Min KÄRLEK, att sannerligen det sanna, helgade äktenskapet inte enbart är ett kärleksproblem i er världs kortsiktiga uppfattning utan det hör ett stort allvar till att se ett äktenskap riktigt och det innebär att se det så, som det måste ses utifrån skapelsens mening! Så är för det sanna, helgade äktenskapet - ännu mer än för alla andra områden av det mänskliga livet - iakttagandet av ett ytterligare bud absolut nödvändigt. Det är

Fotnoter