Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 5 -

Det femte budet för det sanna, helgade äktenskapet

D ET FEMTE BUDET
det Heliga allvarets bud
, utan vilket ingenting kan åstadkommas i hela skapelsen, ej heller i er jordiska gärning! Ty det är skrämmande att somliga människobarn har den tron att tillfredsställandet av all lust på jorden måste komma främst i ett äktenskap. Och det som ni människor i denna värld betraktar som ett framsteg bestyrker er inte enbart i denna uppfattning utan gör äktenskapet dessutom till föremål för vinstlystna affärsmetoder.
254
I varje människobarn borde emellertid efter dessa NÅDEUPPENBARELSER det djupa, Heliga allvaret väckas att ej bara önska sig ett äktenskapligt liv enligt Mina HELIGA BUD utan att även vilja förverkliga det med allt allvar! Och där detta är fallet, är JAG HERREN genast tillstädes att på ett helt underbart sätt leda ett sådant människobarn med Min EVIGA KÄRLEK!
255
Men ej heller ni, Mina barn, som redan står mitt i ett ingånget äktenskap - som JAG redan betonade - är ingalunda avstängda från Min LEDNING. Tvärtom, ni kan som JAG redan försäkrade er i det fjärde äktenskapsbudet i allt ännu få Min VÄLSIGNELSE, om ni bara vill det!
256
Åkalla då MIG i ert allvar, som i sanning måste bli ett heligt allvar, enligt de uppenbarade budens mening och delgiv MIG detta ert Heliga allvar! Så kan då snart vändningen komma till er glädje!
257
Dock alldeles särskilt lägger JAG HERREN detta allvar dem på hjärtat som har glidit så ifrån varandra, att de ser en utväg ur sina olyckliga äktenskap enbart i en skilsmässa.
258
JAG HERREN säger, knappast något är mera frånstötande inför Mitt HELIGA ANLETE än en sådan begäran! Det finns knappast ett viktigt skäl inför MIG att rättfärdiga ett sådant förehavande; ty sade JAG HERREN inte att den sanna JESUS-MARIA-KÄRLEKEN får även den hårdaste isen att smälta och det mest förhärdade hjärtat att blicka upp till MIG från sitt felaktiga tänkesätt!
259
Ty vad än ni människor anför som ett tungt vägande skäl till ett sådant förehavande kan bäras och lösas genom offer och barmhärtighet, om det sanna Heliga allvaret av er vilja vill bestå inför MIG, DET EVIGA LIVETS och era äktenskaps SKAPARE!
260
Den som inte vill bära sitt livs kors kan ej heller beträda den kortaste vägen in i Mina'himlar! Och lät JAG ej säga er genom Min KLIPPA PETRUS att ni kan kasta allt på MIG? Vad mera kan JAG HERREN alltså göra för er?
261
Eftersom JAG låter er människor på denna jord ständigt i allt bli delaktiga av Min NÅD och BARMHÄRTIGHET och ej skiljer mig från er trots de fortsatta felen, felaktiga vägarna och alla fasorna, så är det även Min HELIGA VILJA att skilsmässorna på er jord snart skall tillhöra det förflutna, som ni inte längre vill bli påminda om!
262
Håller ni er dock inte till denna Min HELIGA vilja, så gräver ni er genom era förvända tankar och handlingar sannerligen en levande kyrkogård som fullständigt kommer att sluka er för ert självskapade helvete!
263
Och till er alla, ni som skall vara lagens väktare och förespråkare för den sanna rätten, säger JAG HERREN: Gör er inte medskyldiga till denna helvetiska kyrkogård! Var inte redskap och hantlangare för Min motpol utan bli lagens bevarare och förespråkare för er GUD OCH HERRE, på det att JAG HERREN inte en gång behöver säga: JAG känner er icke; ty ni ville icke känna MIG! Hav mod att inrikta era uppfattningar och era bestående lagar på MIG, er GUD OCH HERRE, och revidera dem om det är nödvändigt. Då kan Min NÅD ännu vara med er! Dock aldrig om ni ger efter för Min motpol!
264
Att uppfylla detta femte bud av Heligt allvar i hela sin räckvidd och konsekvens ända till det sista andetaget i den jordiska människoklädnaden är absolut nödvändigt, såvida ni vill bestå inför MIG, er SKAPARE, och mottaga Min VÄLSIGNELSE och Min NÅD!
265
Ty sannerligen säger JAG HERREN, det allra Heligaste allvaret av MIN EVIGA KÄRLEK är det att bevara er, att rädda er och att föra hem er till den fullkomliga saligheten av Mitt RIKE AV DEN EVIGA KÄRLEKEN! - Så bliv alltså Heligaste allvar i allt!
266
I detta Heligaste allvar kommer ni människobarn att undan för undan förnimma och lära er mera av Mina HELIGA EGENSKAPER, utan vilka ni för länge sedan vore ett definitivt förtappat offer för Min motpol utan ringaste hopp om räddning genom den förbarmande och förlösande KÄRLEKEN OCH TÅLAMODET!

Fotnoter