Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 1 -

LIVET OCH SJÄLEN, GÅVOR AV MIN NÅD

För att denna uppenbarelse över den HELIGA AKTEN AV MIN FÖDELSE på jorden överhuvudtaget skall bli begriplig för er människobarn i denna tid som ännu är alltför mycket fastade vid allt det som er ogudak-tiga världsklokhet inbillar er, är det absolut nödvändigt att ni erfar verkligheten och sanningen av vad en födelse på jorden i grund och botten är.
95
Födelsen av ett människobarn är inte möjlig utan Min HELIGE ANDE; ty utan DEN är inget liv möjligt, utan DEN skulle ingen mänsklig kropp vara uppfylld av en levande själ och ingen GNISTA AV MIN HELIGE ANDE skulle förläna människobarnet »människans« egenskaper; aldrig någonsin hade JAG, SKAPAREN, genom Moses för BIBELN kunnat låta skriva ned att människan är skapad enligt Min AVBILD!
96
Det som människan gör för födelsen av ett barn är visserligen enbart en andra klassens process; men det är en NÅDEAKT av Min KÄRLEK, som ger henne förmågan att omedelbart bli till en medskapare! Att därtill återigen parningen mellan två väsensskilda faktorer är erforderlig, är ytterligare en NÅDEASPEKT, nämligen den att den från himlarna härstammande rena, men genom det tidigare avfallet från himlarna förorenade, KÄRLEKEN åter kan lyftas till DEN HIMMELSKA KÄRLEKEN genom den mänskliga parningen, såvida de människor som parar sig genom tänkande och handlande lägger in en HIMMELSK ASPEKT i parningen.
97
Denna HIMMELSKA ASPEKT kan enbart uppnås genom att den rena blicken höjs till MIG, GUD SKAPAREN; ty enbart genom denna tilltalas och attraheras den strömningen från Min HELIGE ANDE, som låter HIMMELSK RENHET och HIMMELSKA EGENSKAPER bli verksamma i den mänskliga parningen. I motsatt fall blandar sig den för en levande människa nödvändiga elementarströmmen från Min HELIGE ANDE med de negativa sinnesströmmarna ur Min motpols värld!
98
Så ser ni människor hur ni i sanning är medskapare till det levande livet i Min skapelse; vilket högt ansvar det ligger i er och hur ni i er hand har ett barns liv när det gäller att bli en god, en mindre god eller till och med en dålig människa.
99
Det nya, blivande människobarnets LIV ligger allena i MIN HAND och är en GÅVA från er GUD OCH SKAPARE, som enbart JAG förmår skänka. Den LEVANDE SJÄLEN för en ny människa är likaledes EN GÅVA av Min NÅD, men härigenom blir ni människor redan till medskapare i det att det allena ligger hos er, vilken själ JAG HERREN införlivar i fortplantningsakten av två människor som parar sig! Betänk detta mycket noga och fortlöpande i era hjärtan!
100
Så anar ni kanske redan, att ni människor på denna jord har bestämt över ett nytt människobarns själ i samma ögonblick som ni parar er; ty få ögonblick efter den normala och sunda parningsakten har redan en SJÄL enligt Min HELIGA VILJA kommit som Min NÅDEGÅVA eller Min GÅVA AV FÖRBARMANDE till de människor som parar sig!
I det förra fallet är det en NÅDEGÅVA, när kärleken av de människor som parar sig åtminstone uppvisar en fläkt av gudomliga egenskaper; ju större och renare kärleken är till MIG, er GUD OCH SKAPARE, desto större och underbarare kan Min NÅD utfalla!
I det senare fallet är SJÄLEN en GÅVA AV FÖRBARMANDE från Min KÄRLEK, eftersom de som parar sig inte gör något annat än utövar sin egenkärlek, som ständigt bara medför en sak, nämligen ökad bundenhet till Min motpols ohimmelska egenskaper! Och ändå skänker JAG HERREN alla dem som parar sig av ren egenkärlek Mitt FÖRBARMANDE, som ur de fallna själarnas rike skänker dem den själen som ett nytt människobarn, som är lämpat till att vara den bästa gradmätaren av deras föräldrakärlek och sålunda betyder prövningar för det sanna framstegets skull.
101
Ett undantag finns det som emellertid inte är ett undantag för något godtyckes, utan ett undantag för frälsningens skull! Grunden för detta undantag är en HIMMELSK ASPEKT AV OFFER, som bara en hög ande från Mina himlar förmår uppfylla som träder in i människolivet för att förlösa en ytterst skuldsatt själ från den obönhörliga lagen om skuld och bot och återlämna den till Mina himlar. Detta kommer att beröras flera gånger under loppet av denna bibel omfattande många volymer.
102
För det första är det viktigt för er människor att veta att ni är medskapare i tillblivelseprocessen av nytt liv på denna jord, och att utan Min NÅD och Mitt FÖRBARMANDE varken LIVET eller gåvan av en levande SJÄL till människan är möjlig!
103
Att NÅDEGÅVAN av en SJÄL redan få ögonblick efter två människors parningsakt är det orubbliga genomförandet av en oåterkallelig skapelseprocess i det nya människobarnet, förmedlas genom denna NYA BIBEL till människosläktet inte bara som en ny kunskapsbild, utan likaså som en impuls att sträva efter Min NÅD i den rena Himmelska KÄRLEKEN och att därigenom skapa ett nytt människosläkte, i vilket Mina HIMLARS LJUS lyser och ingenting längre hemfaller åt djupets mörker!
104
Redan nu kan genom denna först begynnande uppenbarelse över det mänskliga livet var och en förstå, vilka helvetiska aspekter som ligger till grund för de nuvarande uppfattningarna angående födelse och liv, som enbart de nödvändiggör detta NYA BIBELNS VERK av FÖRBARMANDE.
105
Om ni emellertid genom Min NÅD förs vidare in i livets hemligheter och får höra vad en själ är till sin halt och sitt väsens rikedom, så kommer ni att rysa över er själva och över storheten av ert ansvar gentemot det sanna livet! Ni kommer att lära er att inse att ert liv blir heligt i det ögonblick då ni i sanning börjar se upp till MIG, SKAPAREN, i ren KÄRLEK. Ni människor kommer emellertid även att rysa över hur ni hittills har mer eller mindre kastat bort era liv, så att en stor skara av ert människosläkte faktiskt lever i rännstenen istället för i den Himmelska sfären!
106
Så gläd er åt allt det som DEN NYA BIBELN kommer att uppenbara för er; men till att börja med nöj er med det som JAG HERREN ger er i denna första volym, som en Himmelsk upptakt, som dock låter ana det stora och som kommer att förvandla ert liv och varande.
107
Det som ni som människor själva bidrar med till det blivande livet är enbart er vilja från den underbara egenskapen av MITT SJÄLV, den absolut fria viljan, som hos er för det mesta enbart går i den ena riktningen nämligen att uppfylla er egenkärlek, som inför MIG, er GUD OCH SKAPARE, som i allt vad HAN gör enbart är KÄRLEK, bara är ett primitivt begär att behaga sig själv och enbart göra det som smickrar den egennyttiga, sig själv tillfredsställande själen.
108
Till och med det som så att säga är er specifika egendom: fortplantningssäden som förökar sig på den manliga sidan och det i den mänskliga frukten frammognande kärlet för den nya människan på den kvinnliga, är likaledes Mina SKAPEL-SEGAVOR till er människor vilka ni inte har utvecklat ur er själva utan vilka JAG, SKAPAREN, ständigt skänker er i en för er ännu inte fattbar förberedelseprocess av oändliga ska-pelsevisheter som ständigt undergår komplettering!
109
Ty dessa jordiska byggnadsstenar till en mänsklig kropp efter Min LIKHET - som är ytterst hårfint potentierade i den sig fortplantande säden - är KÄRLEKSSKAPELSER AV Min OUTRANNSAKLIGA VISHET; dock inte enligt Min ursprungliga SKAPELSEVILJA, utan de är förorsakade av den sorgliga nödvändigheten att inte låta er, fordom från Mitt DEN EVIGA KÄRLEKENS RIKE bortvända och fallna ande, falla ända in i den eviga döden!
110
JAG HERREN lät er från MIG bortvända och mot MIG riktade ande falla så länge efter ert fria mått, som det ännu fanns en möjlighet för räddning och återvändo. JAG ingrep först när er förblindade ande också hade försuttit denna möjlighet och inte längre var mottaglig för skäl. Fallet av er ande gick så långt, att endast JAG, SKAPAREN, kunde skönja spår av liv från MIG! Så långt hade er förblindade ande sjunkit, och så mörk och kompakt hade denna ande blivit - fastän den fordom hade framgått ur MIG med underbara egenskaper!
111
Från dessa så djupt fallna andar kunde för deras räddning och återförande till det tidigare Himmelska tillståndet enbart tas byggnadsstenar utan någon märkbar levnadsvakenhet, som kunde vara så ringa, att däri varken kunde konstateras någon mänsklig formbildningskraft eller någon sig fortplantande livskraft! Det var den nedersta gränsen för andlig livsduglighet!
112
Så fick JAG, SKAPAREN, skapa ett allra största under för att väcka den så djupt fallna anden till nytt andligt liv och därigenom skaffa den möjligheten att återvända till det förlorade hemvistet, som för den är Mitt RIKE AV DEN EVIGA KÄRLEKEN ur den EVIGA FULLKOMLIGHETENS HELIGE ANDE.
113
Så skapade JAG HERREN
SJÄLENS UNDER
ETT MELLANRIKE AV
OÄNDLIGA UNDER
mellan
MIN HELIGE ANDE
AV FULLKOMLIGHET
och
den från MIG fallna Anden
114
I betraktande av alla för er människor hittills stängda och ofattbara under är detta själens rike enbart en fläkt av skapelsen. Men denna FLÄKT AV MIN KÄRLEK måste innehålla ett stort väsensdrag av Min HELIGE ANDE men samtidigt också summeringen av alla egenskaper från den fallna anden, om en återföringsprocess överhuvud taget skulle ligga inom möjligheternas ram och ingenting från den fallna anden skulle hemfalla åt evig död och dess intighet!
115
Så är själen ett underverk utan like, det kommer ni väl att medge, såvida ni människor överhuvud taget har kvar känslor för er GUDS OCH SKAPARES VERK! Dock JAG skall avslöja mera om detta för er; ty det torde bland de oräkneliga tusen människosjälar i denna tid ändå här och var åtminstone finnas rörliga själar, som på grund av dessa UPPENBARELSER av Min KÄRLEK och Mitt FÖRBARMANDE nu kommer att vara bemödade att begripa sig själva!
116
För att MITT UNDERVERK, SJÄLEN, skulle bli livsdugligt för en återföringsprocess av den fallna anden, måste också DET EVIGA LIVETS FLÄKT FRÅN MIG födas in i själen!
117
Dock ännu inte nog med det! Det fick även i SJÄLEN läggas in de mångfaldigaste funktions- och utvecklingssystem för dess återföringsprocess av den fallna anden - av vilka ni forskande människor än så länge enbart känner till mycket få -, för att åter blåsa nytt liv i alla de tidigare oändliga förmågorna och egendomligheterna från den fallna anden, som nästan hade dött bort och av vilka det enbart fanns spår kvar av.
118
Slutligen återstod det emellertid att förankra den underbaraste egenskapen från MIG SJÄLV i SJÄLEN, den som skapade allt, den som uppehåller allt, och vilken möjliggör den ena uppstigningen efter den andra: KÄRLEKEN! Ty, vad vore en själ utan kärlek; utan kärlek vore en själ mindre än det murknaste trä!
119
Dock skulle SJÄLEN med KÄRLEKEN FRÅN MIG ännu inte ha uppnått slutmålet för hemföringen av den fallna anden in i Mitt HIMMELSKA RIKE AV FULLKOMLIGHET om JAG HERREN OCH SKAPAREN icke dessutom hade lagt
EN NÅDEGNISTA
AV MITT EVIGA SJÄLV
SÅSOM EN
ARVEDEL AV MITT GUDS-SJÄLV
IN I SJÄLEN
genom vilken själen först kan bli medveten om sin gudomliga bestämmelse och eftersträva enandet med MIG!
120
Så uppvisar SJÄLEN allt som den måste ha för att kunna föra hem den fallna anden till MIG, SKAPAREN, dess GUD OCH FADER. Från den obetydligaste fallna andepotensen ända till den HELIGA GUDSGNISTAN AV MITT SJÄLV, innehåller den allt och förmår genom sin förmåga att evigt kunna leva av MIG, med säkerhet uppnå målet som JAG har stakat ut för den, även om det skulle dröja eoner! Målet kommer att uppnås så sant som JAG ÄR HERREN GUD, SKAPAREN och den EVIGA VISHETEN. All fallen ande skall en gång i tiden återvända till MIG. Det kan emellertid vara tidigare än i den avlägsnaste evigheten, om ni människor i sanning börjar älska MIG och själva blir medvetna om varifrån ni har kommit och med vilken KÄRLEK OCH VILKET FÖRBARMANDE JAG HERREN drar och leder er!
121
Så har ni genom denna uppenbarelse till att börja med blivit visade det underbara schemat av en själ, varigenom var och en som i sin ande ännu inte har dött så som den djupast fallna anden, borde förstå, att under över under av Min NÅDEKÄRLEK uppfyller och omger honom och att det sannerligen är på tiden att älska MIG, SKAPAREN, så med hjärtats hela glöd, att han kan föras emot den sanna bestämmelsen genom MIN NÅD och bli delaktig av MITT EVIGA FULLKOMLIGHETENS RIKE.

Fotnoter