Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 1 -

UTGJUTANDET AV MIN HELIGE ANDE

Och DEN EVIGA KÄRLEKENS mest förtrollande färgspel löste så småningom upp sig i den rogivande friden av förnimbar EVIGHETSKÄRLEK och uppfyllde allt och alla med den saliggörande vissheten att ha varit närvarande inför den EVIGA KÄRLEKENS ALLRAHELIGASTE DROTTNING i ögonblick av den högsta saligheten genom GUDS VÅR HERRES NÅD!
74
Den upplevda ögonblickssaligheten av Mina högsta och närmaste änglar uppfyllde dem emellertid alla till den grad, att därur nu höjde sig de i sanning hjärta och ande saliggörande fröjdeklanger och svällde till brusande salighetskörer av EVIG KÄRLEK och utgöt på så sätt över alla livets sfärer en fläkt av den kommande FÖRLÖSANDE KÄRLEKEN och väckte i många människohjärtan i mörker aningen om GUDS RÄTTVISA!
75
Detta för alla människoögon osynliga utgjutande av den HELIGA KÄRLEKSANDEN var och är alltid nödvändigt för att förbereda själarna i den fallna andens mörka sfärer på GUDS ingripande »uppifrån«. Ty utan detta osynliga andliga utgjutande av MIN KÄRLEK skulle ingen profet från Mina himlar kunna verka på jorden och ens tillnärmelsevis finna gehör och förståelse bland människorna!
76
Men detta utgjutande av Min HELIGE ANDE pågår ständigt i oändligt olikartade strömningsgrader; ty utan detta ständiga Himmelska utgjutande av Min HELIGE ANDE i hela den oändliga skapelsen skulle ingenting kunna leva, ingen levande själ skulle finnas. Det skulle inte finnas några impulser av Min GUDSGNISTA i människornas själar, eftersom Mina människobarns själar till sitt allra största antal trivs i Min motpol Satanas boningar, och ingenting i dem har en sådan kontakt med MIG, deras GUD OCH SKAPARE, att de utan detta STÄNDIGA UTGJUTANDE av Min HELIGE ANDE skulle kunna undandraga sig evig död!
77
Enbart på grund av Min HELIGE ANDE - lägg det noga på minnet, ni Mina människobarn - finns det ingen evig död utan enbart evigt liv!
78
Men även de av Mina KÄRLEKENS barn som allvarligt söker MIG, är trots sin ofta så starka längtan att vilja skönja och förstå MIG sin GUD helt, ännu till den grad uppfyllda av alla ohimmelska egenskaper i sin själ att deras själstillstånd är en fasa inför Mitt HELIGA ANLETE och deras kärlek till MIG därigenom alldeles för svag, ja vanmäktig, för att kunna leva utan stöd från Min HELIGE ANDE!
79
Från dessa människosjälar som söker MIG men ofta är behäftade med de värsta motpolsegenskaper, härrör mänsklighetens många religionsfanatiker som inte kan uppvisa en balanserad själsbild av Mina GUDOMLIGA EGENSKAPER utan enbart en dyster vrångbild av såväl extrema egenskaper som överdrivna och omåttligt snedvridna uppfattningar av Mitt RIKE, samt lever ut de sorgligaste excesser av obehärskade lidelser. Min HELIGE ANDE måste leda just dessa människosjälar genom de svåraste prövningar av lidanden, då de annars icke kan lägga av det som aldrig kan vinna tillträde till Mina HIMLAR!
80
Icke ens Min motpol och allt som styrs genom hans tyglar, skulle ha någon makt utan den kontinuerliga utgjutelsen av Min HELIGE ANDE i hans själsrike; ty som ni har förnummit, så är inget liv tänkbart utan Min HELIGE ANDE!
81
Ja, allt - alltså även helvetet - skapas utifrån kraften av dessa strömningar från Min HELIGE ANDE, som är absolut nödvändiga för allt liv; allt profiterar av Min OÄNDLIGA KÄRLEK och BARMHÄRTIGHET; ingenting skulle vara stabilt och om och om igen återhämta sig och växa sig starkt utan det eviga flödandet av Min HELIGE ANDE!
82
Så hade allt - så när som på mycket få undantag -hemfallit åt den eviga döden, om JAG HERREN OCH SKAPAREN inte oryggligt skulle bevara allt genom de osynliga flödena av Min HELIGE ANDE! Osynliga är dessa för varje människoöga; osynliga är de även för alla era mänskliga forskningsmetoder och skall evigt förbli osynliga för var och en som strävar efter att utforska Min HELIGE ANDE! Det borde även visa er människor på vilka bräckliga ben allt det står som kallas för forskning och vetenskap under er nuvarande andliga mognad!
83
Ty Min ALLSMÄKTIGA HELIGE ANDE ur vilken allt uppstod, ur vilken allt framgår ända in i all evighet och genom vilken allt bevaras i all evighet och allt kan stiga upp ända in i Mitt FULLKOMLIGHETENS RIKE och genom vilken allt kan leva evigt, blir i en människosjäl till en känn-och gripbar allra klaraste HELIG SANNING endast då den i djupaste ödmjukhet börjar leva sig in i denna Min HELIGE ANDE och är beredd att leva I DEN i fullkomlig KÄRLEK enligt MIN HELIGA VILJAS EVIGA BUD!
84
Att leva sig in i Min HELIGE ANDE genom den absolut rena, förbehållslösa och ytterst glödande KÄRLEKEN till MIG och alla medmänniskor, kan i en i fullkomlig KÄRLEK så mognad själ till och med leda till synlighet av MITT SJÄLV för den, då en hög grad av ren, sann KÄRLEK medför ett gradvist sammansmältande med Min HELIGE ANDE och möjliggör ÅTERFÖDELSEN i Min HELIGE ANDE, varigenom själen blir ETT med MIG, er GUD OCH SKAPARE!
85
Att alltså den orubbliga tron på MIG, er GUD OCH HERRE OCH SKAPAREN av himmelen och jorden, måste vara en allra första grad av den rena KÄRLEKEN till MIG och att utan denna inget framsteg för själen är möjligt, borde stå klart för varje människosjäl, såvida den inte redan har dött av den materiella bundenhetens blindhet och har blivit en vanmäktig schackpjäs för Min motpol!
86
Den fasta, orubbliga tron på MIG, er GUD OCH SKAPARE av allt liv i himmelen som på jorden, är det mest självklara steget in i verkligheten av en sann människa med en levande själ, som börjar enas med MIG, hennes SKAPARE!
87
En tro som hos KLIPPAN PETRUS är emellertid den översta stegpinnen på den Himmelska stegen på jorden, på vilken det jordiskt omöjliga kan utföras, så att till och med det flytande elementet börjar bära den tunga människokroppen ut ur den fasta materien!
88
Men ANDEN AV Min FÖRLÖSARKROPP JESUS KRISTUS, som är ETT med MIG, DEN EVIGA HELIGE ANDEN, hade till fullo övervunnit den jordiska materien och Min UPPSTÅNDELSE från köttet på denna jord var den fullkomliga glöden av Min HELIGE ANDES EVIGT RENA KÄRLEK, som i detta högsta tillstånd av fullkomlig KÄRLEK är DEN RENA ANDEN, som tränger igenom allt, uppehåller allt och upplöser allt som icke är ANDE AV MIN ANDE, om det är nödvändigt!
89
Så hände det i Min UPPSTÅNDELSE, att JAG SKAPAREN såsom HERRE ÖVER ALLT LIV upplöste allt genom Min HELIGE ANDE, som urskulden på grund av avfallet från Min HELIGE ANDE hade utlöst och som hade övergått till materien av denna jord som det svåraste som JAG hade införlivat I Min JESUS-KROPP som den i sig summerade förlösningspotensen av alla Mina barn, en förlösningsakt vartill ingen skapad ande någonsin hade varit istånd!
90
I det flytande blodet av Min JESUS-KROPP utgöt sig materiellt den förlösta urskulden på denna jord från MIN JORDISKA JESUS-KROPP och upplöste sig för all tid och evighet! I UPPSTÅNDELSEN upplöste emellertid Min HELIGE ANDE urskulden från avfallet andligt sett till ett intet! Och det innebar att alla en gång fallna andar från Mina HIMLAR - vare sig de då var inkarnerade i en jordisk kropp eller ännu befann sig i andra mellansfärer -var förlösta från denna skuld. Denna allra svåraste förseelse gentemot MIN HELIGHET och GUDOMLIGHET löstes alltså ut ur LAGEN OM SKULD OCH BOT genom denna Min KORSFÄSTELSEDÖD. Den skall aldrig mer bli underkastad rättviseprocessen för skuld och bot. Den FULLKOMLIGA KÄRLEKEN hade gjort det omöjliga möjligt av KÄRLEK! Denna KÄRLEKENS ALLRA HELIGASTE SEGER låg i Mina sista HELIGA ORD på korset på Golgata:
Det är fullbordat!
91
Så vet ni människor nu att Min GOLGATA VÄG och KORSFÄSTELSEDÖD, som genom UPPSTÅNDELSEN AV MITT SJÄLV från Mina jordiska barns skuldsättningsmateria, var och evigt skall förbli den tänkbart största akten av MIN EVIGA KÄRLEKS och MIN HELIGE ANDES FÖRBARMANDE för er! Därför lyder även det fjärde kapitlet i denna NYA BIBEL som givits av MIN KÖTTSLIGA MODER MARIA : »FÖRBARMANDET«.
92
Men till att börja med skall nu vidareutvecklas och avslöjas - det som redan påbörjats i detta kapitel - DEN ALLRA HELIGASTE AKTEN AV MIN FÖDELSE på jorden i JESUS KRISTUS, efter det att ni redan genom en uppenbarelse i stora drag som en övergång till denna den högsta uppenbarelsen har erfarit vad Min HELIGE ANDE är och vari DESS EVIGT VARANDE VERKANDE i tid och evighet består.
93
Så bör nu varje baktalare som skulle vilja avfärda Min FÖDELSE I JESUS KRISTUS genom DEN HELIGE ANDEN som en fabel, förstummas inför det som JAG HERREN nu avslöjar här, så att alla som ännu uppvisar skymten av ett rent hjärta växer sig starkare och blir istånd till ett liv i KÄRLEK efter Min EVIGT HELIGA OCH FULLKOMLIGA VILJA!

Fotnoter