Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 3 -

Nåden av HERRENS återkomst

Så kunde denna ÅTERKOMST AV ER GUD OCH HERRE ej endast ske av MIG allena utan den måste ske med ett uppbåd från Mina högsta himlar! Och detta UPPBÅD FRÅN MINA HIMLAR är nedsänkandet av Min LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN som KRISTI LJUSKRETS, LJUSKRETSEN av er GUD OCH HERRE, SKAPAREN AV HIMMELEN OCH JORDEN till denna mörka jord! Genom ingen annan kan JAG HERREN omsätta detta i praktiken på denna jord än genom DEN som är Min KLIPPA FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET och som genom MIG mottog nycklarna till himmelriket: PETRUS, som under Min jordevandring som JESUS KRISTUS städse gick vid Min, den EVIGA KÄRLEKENS, SIDA!
37
Denna första bok av den NYA BIBELN är ännu inte ämnad att avslöja detta så stora mysterium till fullo. Så nöj er med detta konstaterande, ni människor; ty sannerligen, säger JAG HERREN, det uppenbarade är redan för stort för att ni skall kunna fatta det i sin helhet. Denna uppenbarelse måste ändå ske, så att räddningsverket för hela mänskligheten och för den ännu högre skapelseakten som följer därpå, skall kunna genomföras.
38
Den som redan börjar fatta detta i stora drag kan se, att alla de som är beredda att vid Min HELIGA ARM gå i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN måste granskas ytterst noga beträffande sin lydnad mot MIG HERREN. Bara därigenom finns det en garanti att Min HELIGA VILJA blir uppfylld, och att denna NÅDE-OCH RÄDDNINGSAKT för hela människosläktet kan genomföras fullkomligt, så att det åter blir LJUS på jorden och den nya skapelseperioden för denna stjärna kan börja med DET NYA JERUSALEM!
39
Så kunde Min ÅTERKOMST till denna jord inte genast vara ett blixtartat utträdande av MITT SJÄLV i Min KÖTTSLIGA MODER MARIA! En väldig förlösningsakt i den mänskliga klädnaden av Min KÖTTSLIGA MODER som en skenbart vanlig moder som varje annan måste komma före, för vilket det hos flertalet människobarn saknas varje förståelse. Ett skolnings- och granskningsarbete av de villiga människosjälarna måste försiggå. Dessa kommer från de mest olikartade himlarna och mellanstegen av det för er fördolda själsriket mellan himmel och jord och är ämnade för KÄRNAN AV MIN LJUSKRETS på jorden och för DET NYA JERUSALEM.
40
Och detta skeende som ännu inte är avslutat, är en FÖRLÖSNINGSAKT och ett FÖRLÖSNINGSDRAMA för MIG I Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN, varför Min KÖTTSLIGA MODER MARIA under denna förlösningstid på jorden är FÖRLÖSNINGSMODERN för alla människobarn!
41
Så blev det en utomordentlig NÅD för dessa i sanning utvalda själar som genomgående alla, ända till detta jordeliv, gick igenom de mest olikartade mognadssteg och jordeliv och själva är tyngda av försyndelse- och förlösningsbördor i denna mänskliga klädnad, att de genom Min HELIGA ARM i Min KÖTTSLIGA MODER MARIA skolas och leds direkt för att i det avgörande ögonblicket av Mitt världsomfattande UTTRÄDANDE i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN i denna blinda mänsklighet vara sanna lärjungar och kärlekens stridsmän för DET NYA JERUSALEM i den mån de fattar denna NÅD i hela dess storhet!
42
Så omfattar Min NÅD för hela människosläktet ett mäkta stort omfång av NÅDEGÅVOR!
43
En uppgift av denna NYA BIBEL är det att i denna nådetid på hela jorden samla dem som kom från himlarna alltså från Mitt RIKE AV DEN EVIGA KÄRLEKEN, och från de olika mognadsstegen och gick in i den mänskliga klädnaden för att bilda LJUSKRETSEN AV HIMMELEN OCH JORDEN till människosläktets räddning.
44
I den jordiska mänskliga klädnaden av den fallna andens grovsubstantiella massa vet varken anden från mina himlar eller själen från mellanområdena något om det tidigare livet och enbart NÅDEN AV MIN UPPENBARELSE kan genom MIN KÖTTSLIGA MODER avslöja för det utvalda människobarnet varifrån det har kommit och vad det har att övervinna och komma fram till i denna jordiska klädnad inför de förestående uppgifterna i fråga om brister, fel och svagheter för att kunna uppfylla Min HELIGA VILJA för människosläktets räddning.
45
Så vet människosläktet i det stora hela icke, hur dess och Mitt HELIGA ORD från förr besannar sig härvid att människornas vägar inte är Mina VÄGAR!
46
Stort, ja uppskakande stort ända in i djupet av varje människohjärta kommer då uppvaknandet att vara, när människosläktet i sin helhet måste inse hur felaktiga de inslagna vägarna var, vilka synder det begick på löpande band när de icke skänkte gehör åt Mina HELIGA KÄRLEKSORD OCH MANINGAR; ty jorden har ännu inte behövt genomlida vartill människobarn i denna tid är kapabla i fråga om blindhet och villfarelse på grund av sin fria vilja.
47
Min LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN kommer då emellertid i likhet med Noas ark att vara beredd att i djupaste förbarmande uppta och leda dem över till DET NYA JERUSALEM som då förstår och är villiga, som fram till detta ögonblick har vänt ryggen åt Min HELIGA STÄMMA!
48
Så höjer JAG HERREN åter Min HELIGA NÅDESTÄMMA och säger:
49
Lämna alla era felaktiga vägar, ni Mina barn på denna jord, var och vad ni än är! Dessa vägar leder in i helvetets rysligaste avgrund, säger JAG HERREN! Även om ni själva nu inte vill besanna det med utgångspunkt från denna Min NYA BIBEL, så får ni betala era läropengar för era dårskaper. JAG HERREN säger dock: Fruktansvärda skall dessa läropengar vara i fråga om kropp och själ och »gråt och tandagnisslan« är då ert eget verk, inte Mitt!
50
Ty Min RÄDDANDE NÅDENS ARM är med denna NYA BIBEL utsträckt till er i Min NÅD och i den genom MIN ÅTERKOMST helt och fullt utströmmande KÄRLEKEN till er, och vill ej bara rädda var och en som förnimmer detta utan leda honom till det högre och det högsta ända in i den absoluta saligheten av Mitt FULLKOMLIGHETENS RIKE!
51
JAG HERREN sade, Min NÅD är mäkta stor och omfattar NÅDEGÅVOR till alla Mina människobarn och särskilt till dem som är beredda att skaka av sig sin människoklädnad med alla fel, brister och svagheter för att följa Min HELIGA VILJA på MINA FULLKOMLIGHETENS VÄGAR.
52
Så kommer hela denna NYA BIBEL i många band att vara uppfylld av hänvisningarna till Mina OÄNDLIGA NÅDEGÅVOR, och envar kan av dessa härleda och acceptera allt som tjänar hans sanna väl, hans räddning och hans äkta uppstigande.
53
Dock må en sak sägas först, att varje människobarn som har längtan att bli fullkomligt och en AVBILD AV MITT SJÄLV, blir så fört av den HELIGA ARMEN i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN att JAG jämnar dess vägar enligt det allvar som bevisats MIG, varigenom i de flesta fall dess till jorden medförda skuld minskas undan för undan för att slutligen upplösas helt genom MIN NAD, såvida det villiga människobarnet inte blir sviktande och svajande i uppfyllelsen av Min HELIGA VILJA, alltså är lydigt i allt som JAG såsom MÄSTAREN AV ALLA SJÄLAR anbefaller det såsom det enda riktiga! Så blir då VÄGARNA FÖR MIN FULLKOMLIGHET så småningom även vägarna för de MIG lydiga människobarnen. Deras liv börjar blomstra genom KÄRLEKEN som flyter in i de hjärtan som öppnats för MIG, och själens jubel över Mina oryggligt utströmmande NÅDEGÅVOR blir stort!
54
För människan av bedagad jordisk ålder betyder detta förlösningen från allt som inte kunde bestå inför Mitt HELIGA ANLETE och NÅDEN att efter detta jordiska liv kunna träda genom PORTEN AV MINA HIMLAR in i DEN EVIGA KÄRLEKENS RIKE och i speciella fall den oändligt stora NÅDEN att inte behöva genomleva något ytterligare jordiskt liv!
55
För detta människosläktes ungdom betyder lydnaden för MIG, HERREN OCH SKAPAREN, emellertid den underbaraste ledning till det riktiga livet utan bakslag på denna jord och uppnåendet av NÅDEGÅVOR för speciella uppgifter som redskap för Min HELIGA VILJA vid uppbyggnaden av Mitt NYA JERUSALEM på jorden!
56
Att FULLHETEN AV Min NÅD emellertid enbart kan uppnås om en rad prövningar enligt Min HELIGA VILJA klaras av, det borde inses av varje villig människosjäl. Men MINA PRÖVNINGAR för en själ i mänsklig klädnad är inga oskäliga prövningar som ofta hos er människor på jorden utan PRÖVNINGAR AV MIN NÅD med det enda målet att på den kortaste vägen låta människobarnet mogna till en AVBILD AV MITT SJÄLV såsom det HELIGA MÅLET för Min skapelse!

Fotnoter