Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

 

NYA SPRÅKSKAPELSER I DENNA NYA BIBEL

NYA
SPRÅKSKAPELSER
I DENNA
HERREN GUDS
NYA BIBEL
MIN HELIGA STÄMMA är den eviga urkällan för en ande som yttrar sig i fri vilja antingen det gäller Mina himlars rena andlighet, eller själens mångfaldiga mellanriken eller den i mänsklig klädnad inhöljda människosjälen.
2
Det är alltid ORDET som yttrar sig först ur Andens fria vilja, på samma sätt som begynnelsen av den andliga och materiella skapelsen utgick från MIN HELIGA STÄMMAS ORD som man även kan läsa hos Min Johannes:
»I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed.«
(Joh. 1:1-5)
3
Så stämmer det att det först genom ORDET blev liv och ljus i människan! Och så är det en Helig sanning att det först genom ORDET åter blir liv och ljus hos er människor i denna tid - men enbart genom det SANNA ORDET!
4
Men ni må även begripa att det SANNA ORDET har sina rötter i URKÄLLAN AV MIN HELIGA STÄMMA! MIN HELIGA STÄMMA och ORDET är ETT och ändå två. Ty ORDET utgår ur Min HELIGA STÄMMA. Det är ETT med den när det är ETT med MIG och Min HELIGA VILJA!
5
Men när ORDET från Min HELIGA STÄMMA - riktat till Mina barn i denna värld - ej heller blir till en verklig nyskapelse utan som enbart ord tydes på alla möjliga sätt av det mänskliga förståndet utan att bli levande gärning som kommer från hjärtat, så går ENHETEN AV ORDET MED MIN HELIGA STÄMMA förlorad för människobarnet. Det skiljer sig från MIG och blir enbart till ord utan den HELIGE ANDEN FRÅN MIN STÄMMA: Livet genom ORDET tynar då bort i den utsträckning som det blir förmänskligat och LJUSET från Min HELIGA STÄMMA försvinner ända till själens och hjärtats mörker!
6
Därför är det så viktigt att med hjärtats rena kraft ta emot Min HELIGA STÄMMA i MIN KÄRLEKS ORD, så att de helt tränger igenom er för att bli till högst levande gärning inom er och därmed till enhet i MIN STÄMMAS HELIGE ANDE!
7
Min HELIGA STÄMMA är den för er människor verksamma HELIGE ANDE, som för er åstadkommer det bästa, det största och det högsta. Den formar sig för er i ORD AV KÄRLEK, varför ni aldrig kan utröna och i er ta emot MIN KÄRLEKS ORD med förståndet utan enbart genom BRINNANDE KÄRLEK TILL MIG, varigenom ni tränger in i MIN STÄMMAS HELIGE ANDE och blir istånd att se och ta emot i er det bästa, det största och högsta!
8
Jämför en sten som kastats i vattnet med en KÄRLEKSIMPULS av Min HELIGA STÄMMA: Så som stenen utlöser vibrerande vågringar som utvidgar sig enligt kraften av kastet, så svingar från Min HELIGA STÄMMA ut ORD EFTER ORD åt alla håll med syfte att som cirkulerande KÄRLEKSVIBRATIONER vilja nå allt det som är villigt att i fullhet leva och verka genom Min HELIGE ANDE för att i sin tur genom ORDET FRÅN MIN HELIGA STÄMMA utlösa nya vittomfattande livsimpulser för att föra ut LJUSET från Mitt HELIGA LJUS över allt varande!
9
Efter dessa förklaringar borde det vara uppenbart för varje människosjäl, att emottagandet av Min HELIGA STÄMMAS ORD ej kan vara bundet till stela regler, utan att snarare människans mognad och viljeförmåga är bestämmande för hur MINA ORD präglas för den mänskliga levnadssfären, att alltså gestaltandet av MINA ORD genom människans själ resulterar i olika uppfattningar beroende på mognad och vilja och att dessa aldrig låter sig kläs i fasta regler.
10
Om ni är tröga, om ni ej kan uppbringa någon mer vilja att sträva efter fulländning, om er ande i er mänskliga dräkts klädnad är förlamad eller till och med död som idag är fallet hos nästan alla människor på denna jord, vibrerar även de oupphörliga KÄRLEKSVIBRATIONERNA från Min HELIGA STÄMMAS alla ORD förbi er utan verkan. Med dov, matt själ ser ni utan förståelse på hur de få sanna BARNEN AV MIN KÄRLEK bemödar sig att göra Min HELIGA STÄMMA, er GUDS OCH HERRES STÄMMA, begriplig för er. Ni sväljer hellre orden från Min motpol ur det smutsiga djupet än att ni tar emot Mina HELIGA ORD från Min HELIGE ANDES EVIGA LJUS!
11
Därför kan inga nya impulser utgå från er människor genom Mitt HELIGA LJUS; ty ert varande grips allt mer av djupets smuts och denna kväver alla strävanden mot höjden!
12
Så får det läggas annorlunda, nya impulser i MIN HELIGA STÄMMAS ORD, så att Min HELIGE ANDE ännu kan rädda er! Det är späda men särskilt HELIGA IMPULSER och uppträder i ert språk som nyskapelser som ni till att börja med ej förstår och som ni rynkar på näsan åt, eftersom ni ännu dväljs i det djupa mörkret. Men alla själar ibland er som ännu ej helt har hemfallit åt djupet kan ännu undan för undan gripas av Mina HELIGA ORD, som såsom nyskapelser vibrerar genom er jordiska tillvaro.
13
Så finns det många nyskapelser av ORD i denna NYA BIBEL. Det är dock nyskapelser enbart för ert synfält, såvitt de är obekanta och ovana för er. Dock sådana nya ordskapelser skall utvidga ert synfält och inspirera anden inom er till sanna dåd med fulländningen såsom mål!
14
I den andliga verkligheten är ett för er människor ovant, nytt ORD enbart en alldeles självklar KÄRLEKENS GLÖDGNISTA ur ELDEN AV MIN HELIGE ANDE, och genom anden i mänsklig klädnad som själv blivit till ELD I MIN HELIGE ANDE och uttrycker dessa Mina HELIGA ORD i tal och skrift, gestaltas och formas denna KÄRLEKENS GLÖDGNISTA vidare!
15
Låt oss t.ex. ta ordet »HELIG« i sin vidareutvecklade uttrycksform »ÖVERHELIG«. Den blinda och tröga människan med sin andligt lama själ kommer att föraktligt säga för sig själv, så han hör eller läser detta ord: överspänt, exalterat.
16
Men JAG, HERREN GUD, säger: Denna nya uttrycksform »ÖVERHELIG« av ordet »HELIG« är ändå enbart en minimal stegring i den eviga dimensionen av MIN HELIGE ANDES OÄNDLIGA ELD till allt högre former av Min EVIGA KÄRLEK!
17
Om JAG HERREN för första gången på ert språk ger uttryck för denna nya ordskapelse »ÖVERHELIG« genom Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN och genom Min KLIPPA AV EVIG OFÖRSTÖRBAR TRO med hela glöden av fullkomlig KÄRLEK, så tänds därmed ett nytt, räddande LJUS i själsmörkret hos Mina människobarn och ni skall lära er att förstå att måttet av Min KÄRLEK och Min NÅD för er människor är ofattbar stort!
18
Så må ingen stöta sig på, att detta ORD »ÖVERHELIG« ur ELDEN AV MIN HELIGE ANDE dyker upp i ständigt nya varianter, icke enbart i denna NYA BIBEL utan också i språkbruket av MIN LJUSKRETS på denna jord.
19
Håll alltid i minnet att ni ju lever i det dunklaste området av kärleksljuset och egenkärlekens och egennyttans jordiska krämaranda försöker kväva varje gryende impuls till KÄRLEKENS sanna VERK i sin linda. Därför måste MIN HELIGE ANDES GLÖDANDE ELD först upplösa den mänskliga själens småskurenhet. Motsätt er således icke detta NÅDENS FÖRLÖSNINGSVERK AV DEN EVIGA KÄRLEKEN utan försök att stiga in i Min HELIGE ANDES KÄRLEKSELD genom de för er ovana HELIGA ORD AV MIN KÄRLEK, så att ni själva växer i KÄRLEKENS GÄRNINGAR och VERK och allt det upplöses i er, som tjänar egenkärleken och ni blir sanna barn av Min KÄRLEK!
20
Aldrig kan ni emellertid bli sanna barn av Min KÄRLEK och ändra förhållandena i er värld, om icke allra först era ord vittnar om era hjärtans kärlek och låter skymta begynnelsen av en ändring i ert så erbarmliga kärleksljus.
21
Även för skrift- och tryckformerna av Mina HELIGA ORD i denna NYA BIBEL gäller liknande. Skrivandet med stora bokstäver av alla ord som för er människor på denna jord uppenbarar MIG, HERREN GUD, i Min KÄRLEK, i Min NÅD och Mitt FÖRBARMANDE, i Mina HELIGA EGENSKAPER och VERK, är enbart ett minimalt betonande av detta i tryck- och skriftformen i relation till torftigheten av ert varande, så att ni människor skakas om och justerar era tankar, känslor och åsikter gentemot er GUD OCH SKAPARE, så att ni blir självklart ödmjuka inför den otroliga NÅDEN, att JAG HERREN möter er pa era syndiga vägar i ord och skrift och i Min direkta återkomst till denna jord!
22
Häng alltså icke upp er på att Mina HELIGA ORD i denna NYA BIBEL skrivs med stora bokstäver, betonas och skrivs i superlativer!
23
På ett liknande sätt förhåller det sig med den stegrade finheten genom »st«, som t ex i »omedelbarast«, »underbarast« och dylika, varmed JAG HERREN vill föra er människor till största möjliga noggrannhet när det gäller uppfyllandet av Min FULLKOMLIGA HELIGA VILJA, så att ni får förmågan att utföra allt med största precision, såsom fallet är i vart och ett av Mina VERK.
24
Denna precision kan ni beundra överallt, om ni ännu kan förundra er över Mina FULLKOMLIGA VERK och icke tillskriver dem den allra blindaste syn av en »blind slump«, varigenom ni ger er själ det erbarmligaste betyg.
25
Även tryck- och skrivsättet av Min HELIGA NAMNGESTALTNING i ert språks bokstäver utan skiljetecken (komma) såsom t.ex. »JAG HERREN GUD«, »JAG HERREN« och dylikt sker enligt Min HELIGA VILJA; ty JAG HERREN är den HELIGA ENHETEN AV MITT EVIGA SJÄLV som icke får och kan skiljas åt av någonting!
26
Och om de i Min NYA BIBEL introducerade språkformerna motsäger er språkvetenskaps regler, så - säger JAG HERREN - sätt upp nya regler för Mitt HELIGA SPRÅK, varmed en början redan är gjord i denna Min NYA BIBEL som kan ge er en orienterande introduktion.
27
Ni vet själva att språk inte kan vara bundna till några stelbenta former och att de förändras i en evig vidareutvecklingsprocess till något ständigt högre, som det mänskliga livet är underkastat. På så sätt kommer genom Min NYA BIBEL en fullkomligt ny mognadsprocess i alla språk på er jord att äga rum med slutmålet att bilda
ETT SPRÅK
FÖR DEN
HIMMELSKA KÄRLEKEN
OCH FULLKOMLIGHETEN

Fotnoter