Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Förord -

LAGEN OM SKULD OCH GOTTGÖRELSE

Ni vill inte tillstå det, Mina barn på denna jord, att ni i likhet med MIG, er GUD OCH SKAPARE, kan åstadkomma DET SOM ÄR FULLKOMLIGT. Ändå ligger sanningen för det öppet utbredd framför er, att ni vid Min sida kan bli sanna GUDS BARN och genom Mitt HELIGA ARVEGODS i er höja er så, att ni en gång blir AVBILDER AV MITT SJÄLV!
37
Att det är så, borde göra det möjligt för er att bryta igenom det tunga höljet av er mänskliga klädnad och att inte resignera på grund av de av er skapade och självförvållade tillstånden i världen och kanske säga som redan somliga gör i sin blindhet: »GUD är död!« Förvisso är GUD död för dem som med öppna armar kastar sig i Min motpols klor och dagligen dras ned allt djupare, till ett djup där bara gudsförgätet mörker råder!
38
Men JAG HERREN säger: Ingen kan falla så djupt att han inte längre skulle kunna räddas in i MITT LJUS!
39
Det var inte bara före syndafloden så, att Mitt HELIGA ARVEGODS enbart var levande i ett fåtal; det var på samma sätt innan JAG BLEV MÄNNISKA I JESUS KRISTUS på jorden! Det förblev till och med så, trots Min JORDEVANDRING ända till Min GOLGATA-VÄG, varför JAG på den tiden sade till judarna som väntade på en annan MESSIAS än MIG:
»Mitt RIKE är icke av denna världen!«
40
Judarnas föreställningsvärld längtade efter en Messias för sina jordiska frihets- och maktanspråk. Men de längtade inte efter MIG,
DEN HELIGE ANDENS MESSIAS
som kom till dem från DEN EVIGA KÄRLEKENS RIKE för att förankra KÄRLEKENS EVIGA GRUNDLAG i deras hjärtan genom vilken allt skapades och vidmakthålls i MIN SKAPELSE!
41
Men redan för länge sedan borde Mitt utvalda folk Israel ha förstått vad som är den sanna världen; ty gång på gång hade det fått höra genom Mina profeter vad MIN HELIGA VILJA är, och Israel fick lära sig budet framför alla bud:
ÄLSKA GUD ÖVER ALLT
OCH
DIN NÄSTA SÅSOM DIG SJÄLV!
42
Sannerligen med ömsint KÄRLEK och änglalikt tålamod drog JAG HERREN, DEN EVIGT ALLSMÄKTIGE, Mitt utvalda folk till Mig, förmanade och undervisade det oavlåtligt i grundbuden av Mitt FULLKOMLIGHETENS RIKE; dock försyndade det sig gång på gång mot dessa så klara BUD FRÅN Min HELIGE ANDE FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET. Ofta blev det en fasa inför MIG, så att den självvalda konsekvensen inte blev något annat än ett liv i min motpols träldom! Och ändå befriade JAG det gång på gång från ofrihetens självpålagda kedjor, delade ständigt ut nya NÅDEGÅVOR och ledde det ånyo genom absolut nödvändiga prövningar, så att det kunde mogna för MIN EVIGA KÄRLEKS SANNA RIKE.
43
Så skulle man ha kunnat anta att Mitt folk borde ha blivit moget för DET HÖGSTA på jorden; men det misslyckades åter, det misslyckades till och med INFÖR ÅSYNEN AV Sin GUD I MÄNNISKOGESTALT, kände inte igen HONOM på HANS HELIGA ORD I JESUS, FRÄLSAREN OCH MESSIAS, och bevisade, att det ännu inte var moget att känna igen och förstå NÅDEN AV DEN DIREKTA UPPENBARELSEN GENOM GUD SJÄLV och fäste MIG, HERREN i jordisk MÄNNISKOKLÄDNAD - då de inte ville släppa de världstillvända förhoppningarna - på korset av världslig smälek och skam, och satte på så sätt aningslöst på sig själva korset, som medförde upplösning och förskingring bland alla folk på denna jord, och kedjade sig därmed fast vid MIN ORDNINGS RÄTTVISELAG, som med måttet av Min SANNA KÄRLEK leder allt tillbaka till MIG, er GUD OCH SKAPARE:
LAGEN OM SKULD OCH GOTTGÖRELSE
44
Se, ni människor av denna tid på jorden, ni befinner er i samma läge som Mitt utvalda folk Israel på den tiden.
45
Ty JAG HERREN har sedan nära två tusen år här och där på hela jorden låtit Mina KÄRLEKSPROFETER framträda genom Mitt HELIGA ORD, och ingen kan säga att han ännu inte hört något om en KÄRLEKENS GUD, och de som uppsåtligt visar allt ifrån sig som kommer från Gud, skall inom kort inte kunna säga att de aldrig förnummit HERRENS, sin GUDS OCH SKAPARES, STÄMMA!
46
Det är detsamma som på den tiden då JAG redan genom Min KÖTTSLIGA MODER MARIA bar MÄNNISKOSONENS KLÄDNAD och i början uppträdde här och var I MITT HELIGA ORD; ty JAG HERREN GUD har åter kommit till denna jord i MÄNSKLIG KLÄDNAD och uppträder redan här och där genom HENNE i Min LJUSKRETS AV HIMMEL OCH JORD, I VILKEN JAG har återkommit!
47
Så kommer den tiden, då ni - som den gången Israels folk - måste bevisa om ni har mognat och känner igen MIG I och PÅ Mitt HELIGA ORD, om ni vill följa MIG eller icke, om ni alltså vill bli räddade eller om ni dömer er själva genom den obönhörligt och fullkomligt verkande LAGEN OM SKULD OCH GOTTGÖRELSE!
48
Betänk detta mycket ingående, innan ni läser vidare i denna MIN KÄRLEKS OCH MITT FÖRBARMANDES NYA BIBEL, och tala om för dem som oaktsamt eller i den fåfängliga illusionen att veta allt bättre, vill gå förbi det som står här med all tydlighet, så att ingen kan förneka att ha vetat något om denna NÅDEBIBEL!
49
JAG HERREN ÄR förvisso icke bara er GUD, SKAPARE OCH HERRE, utan JAG ÄR snarare er EVIGE FADER, er HIMMELSKE FADER! Det borde ni redan kunna förstå genom allt det som JAG evigt skänker er av MIG! Och det borde ni likaledes förstå genom Min HELIGA STÄMMA, som aldrig sinande riktas till er, även om ni knappast beaktar och accepterar DEN! Och att JAG är er HIMMELSKE FADER AV DEN OBEGRÄNSADE KÄRLEKEN skulle ni även kunna se på att JAG gör allt så lätt för er att känna igen MIG, att följa MIG och att nå fram till MITT FADERSHJÄRTA!

Fotnoter