Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 8 -

KONUNGARNAS KONUNG i det Nya Jerusalem

MIN HELIGA STÄMMAS INLEDANDE ORD till »HERRENS STÄMMA«
 
»LJUS SKALL
DET ÅTER BLI PÅ JORDEN«
kommer att uppfylla sig såsom en Helig sanning i Mitt NYA JERUSALEM:
LJUS ÄR DET ÅTER PÅ JORDEN!
35
JAG HERREN ÄR I DET NYA JERUSALEM precis såsom i MITT RIKE som icke är av denna världen, men nu blir nedsänkt till denna jord med detta NYA JERUSALEM, DEN SOM JAG ÄR, ER GUD OCH SKAPARE och er HIMMELSKE FADER FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET! Och JAG ÄR i den första Himmelska tiden i detta NYA JERUSALEM I HENNE I VILKEN JAG HERREN har återkommit till jorden:
I MINA HIMLARS DROTTNING
36
SÅ SKALL JAG HERREN
I MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL
AV DEN EVIGA KÄRLEKEN
I DET NYA JERUSALEM VARA
 
KONUNGARNAS KONUNG
 
eftersom för första gången på denna jord i DET NYA JERUSALEM enbart KÄRLEKEN kommer att regera som DET EVIGT HÖGSTA FRÅN MINA HIMLAR! Och det betyder att ingen världslig makt kommer att regera i DET NYA JERUSALEM utan i allt enbart GUDS EVIGA KÄRLEK I HANS HJÄRTATS URGRUNDPOL!
37
Liknande skulle förverkligas redan på den tiden hos Mitt »utvalda folk«; därigenom att JAG försökte uppfostra detta folk till ren KÄRLEK genom Mina profeter för att sedan föra och leda det enbart genom Min EVIGA KÄRLEK. Det önskade sig dock en konung enligt den världsliga schablonen för vilket JAG HERREN varnade det, och så kunde det aldrig erhålla en sann KÄRLEKENS KONUNG. Israel hade många konungar. Några få gjorde ansatsen att införa ett KÄRLEKENS KONUNGADÖME, men ingen blev en KONUNG AV DEN FULLKOMLIGA KÄRLEKEN!
38
Och när JAG I JESUS KRISTUS drog in i gamla Jerusalem i det att JAG ropade högt: »Men du, Sions dotter, gör dig beredd att ta emot DIN KONUNG!« blev JAG också av några hyllad som deras räddare och konung, men när JAG då predikade att MITT RIKE icke är av denna världen, vände man sig ifrån MIG, KONUNGARNAS KONUNG, och JAG HERREN I JESUS KRISTUS anträdde då såsom »judarnas konung« vägen av spott och spe till Golgata!
39
Så kan nu envar som själv enligt denna Min HELIGA NYA BIBEL blir brinnande, barmhärtigaste JESUS-MARIA-KÄRLEK och med MIG, KONUNGARNAS KONUNG i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN går vägen till DET NYA JERUSALEM utan att vackla och utan att svikta, få uppleva DEN EVIGA KÄRLEKENS UPPHÖJNING på denna jord i DET NYA JERUSALEM som KONUNGARNAS KONUNG upprättar i KÄRLEKENS DROTTNING och framdeles kommer att regera genom KÄRLEKEN FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET!
40
Fullkomligt liv i hela skapelsen - som denna NYA BIBEL uppenbarar, lär och bevisar - är enbart möjligt och garanterat genom KÄRLEKEN! Så måste i DET NYA JERUSALEM såsom verkligheten av det fullkomliga, Himmelska livet på jorden, KÄRLEKEN leda allt och även stå ledande på högsta nivå! Hur skulle det också kunna vara annorlunda än att i DET NYA JERUSALEM
JAG HERREN
I MIN HJÄRTATS URGRUNDPOL
AV DEN EVIGA KÄRLEKEN
SKALL BLI
KONUNGEN I DET NYA JERUSALEM,
så att KÄRLEKEN regerar i FULLKOMLIGHETEN och fullkomligt liv och varande i DET NYA JERUSALEM blir till alla människobarns salighet!
41
Sannerligen, DEN NYA BIBELN drar er som ert räddningsankare ur denna tids natt och nöd och uppfyller ert hopp och er längtan efter fullkomligt liv och varande på denna jord!
42
Grip då tag i detta räddningsankare, något som ni själva måste och kan uppfylla, och ropa även till alla era bröder och systrar på denna jord att ni har funnit detta HELIGA RÄDDNINGS ANKARE!
43
Och så kan ni redan vara med och bygga på detta NYA JERUSALEM, i det att ni uppfyller Min HELIGA VILJA så som den är uppenbarad för er i denna NYA BIBEL, och ni kan bli en grundsten för DET NYA JERUSALEM!
44
Ty det är säkert att var och en av er, ni Mina människobarn, som med MIG i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN vill flytta in i DET NYA JERUSALEM, blir en grundbyggsten av det!
45
Ty denna värld som den är, duger ej för det HELIGA BYGGANDET AV DET NYA JERUSALEM. Knappast något kan användas som byggsten för detta NYA JERUSALEM! Allt måste skapas och formas på nytt genom KÄRLEKEN som i denna motpolens värld ej har funnit något hemvist!
46
Denna värld utan KÄRLEK men full av synder måste skakas och ruskas om i sina grundfästen, så att världens synder griper tag i varandra och ett svagt anande kommer in i de av synder sönderfrätta själarna att ett sant liv utan KÄRLEK ej är möjligt! Tecknen på, över och i jorden sättes därför enligt Min HELIGA VILJA!
47
Så skall JAG HERREN se till att man på denna jord ej längre trivs i hjärtats blindhet, att ett fortskridande uppvaknande gentemot den enda makten sätter in som kan framkalla under; ty utan denna påverkan kommer trögheten och ljumheten icke till eftertanke.
48
Det kommer att bli så, att man för att undgå kaos på grund av nöden, kommer att rasera de självupprättade skrankorna och gränserna, som går emot den sanna KÄRLEKEN bland människorna!
49
Det kommer att bli så, att girigheten efter profit kommer att avmattas av sig själv för att ännu kunna förbli vid liv!
50
Det kommer att bli så, att man med tanke på det världsomspännande mörkret börjar sluta sig samman för att ej gå under!
51
Slutligen kommer det att gå så långt, att man kommer att gripa efter denna NYA BIBELS HELIGA RÄDDNINGSANKARE för att finna en utväg ur natt och nöd!
52
DET NYA JERUSALEM kommer att bli ett längtans mål för många! Man kommer att börja inse att mycket ej blott var alltigenom oriktigt av det som gjordes utan att allt påbörjades alltigenom oriktigt! Det kommer dock att vara for sent att ändra på allt så fort att man kan radera ut felen och deras verkningar; ty mörkrets stormakter kommer att sätta i gång att kväva resterna av den fria viljan som hos de utan jämförelse flesta människobarnen icke ville besinna sig på MIG, ALLMAKTEN, i rätt tid!
53
Så kommer man i den yttersta nöden att låta sig förledas till gärningar som börjar utlösa den självframkallande DOMEN!
54
Då kommer JAG HERREN att föra MIN KÄRLEKS sanna BARN till den av Min ALLMAKT skyddade säkerheten och vänta så länge som det är av nöden för att på jorden upprätta DET NYA JERUSALEM!
55
Ingenting bättre och ingenting riktigare kan ni därför göra än att från och med nu göra denna NYA BIBEL till ert dagliga bröd på andligt vis, så att ni under den korta tidsrymden av denna förlösnings- och nådetid alla mognar fram till MINA SANNA BARN som har känt igen denna NYA BIBEL som ER GUDS OCH HIMMELSKE FADERS VERK AV NÅD OCH FÖRBARMANDE!
56
Ty mognaden av era själar är absolut nödvändig för att kunna bli medborgare av Mitt NYA JERUSALEM på jorden! På samma sätt som ingenting orent får ingå i Mina himlar, ej heller det ringaste som ej står i samklang med Min HELIGA VILJA, eftersom det annars ej vore några himlar, likaså kan och får ingenting ingå i DET NYA JERUSALEM som ej är redo att uppfylla Min HELIGA VILJA och BUDEN AV MIN FULLKOMLIGHET i obetingad lydnad!
57
Hur är det på er jord på platserna av ert skapande? Blir där inkompetenta, okunniga personer och dagdrivare tolererade?
58
Kan alltså ett HIMMELENS RIKE på jorden måhända vara ett rike av dagdrivande svärmare, ni Mina barn på denna jord? Lägg en sådan enfald i tänkandet skyndsamt åt sidan; ty den är ej värd att spilla ytterligare ord på.
59
Ännu mera, säger JAG HERREN, än i era världsliga företag är för Mina himlars och hela Min skapelses driftighet DET BÄSTA av nöden för att kunna stiga upp: nämligen det glödande skapandet i KÄRLEKENS FULLKOMLIGHET parat med VISHET och alla andra av MINA egenskaper för att skapa värden av sant liv ända in i all evighet!

Fotnoter